Návrh novely zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií

Predkladateľ: Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR a dočasne spravujúci veci ministra hospodárstva SR

Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť podmienky na efektívne využitie rozľahlých nevyužitých územných celkov na realizáciu ucelených hospodárskych činností, a to najmä v oblasti  priemyslu, služieb, výskumu a vývoja. Základným predpokladom procesu prípravy vhodného územia na implementáciu priemyselnej výroby, služieb, výskumu alebo vývoja je urýchlenie a zefektívnenie procesov usporiadania majetkovo právnych vzťahov, územného konania, ako aj stavebného konania.

Návrh zákona obsahuje rozšírenie definície významnej investície. Navrhovaná úprava umožní vydanie osvedčenia o významnej investícii aj podnikom v 100 % vlastníctve štátu za účelom efektívneho využitia rozľahlých doteraz nevyužitých území na budovanie strategických parkov určených na umiestnenie investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb a výskumu a vývoja.

Účelom novelizácie zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákona o dani z príjmov je umožniť v územnom, v stavebnom a vo vyvlastňovacom konaní rýchlejšiu administratívnu prípravu na realizáciu významných investícii tak, aby boli zachované ústavné vlastníkov dotknutých nehnuteľnosti.

Navrhovaný zákon najmä:

  • umožňuje stavebníkovi stavby, ktorá je významnou investíciou, stavby diaľnic a rýchlostných ciest a stavby železničných dráh preukázať vlastníctvo alebo iné právo k pozemku pred vydaním stavebného povolenia; iným právom k pozemku sa rozumie užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, alebo právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, alebo právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, alebo užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,
  • upravuje prípady ak ku dňu začatia vyvlastňovacieho konania nie je schválený územný plán obce, alebo ak v schválenom územnom pláne alebo v územnom rozhodnutí nie je územie určené na umiestnenie a realizáciu významnej investície; v týchto prípadoch bude podkladom na vydanie rozhodnutia o vyvlastnení osvedčenie o významnej investícii.

Zdroj informácií

Mohlo by vás zaujímať