Návrh zákona civilný sporový poriadok

Predkladateľ: Tomáš Borec, minister spravodlivosti SR

Cieľom novej právnej úpravy civilného procesu je snaha o zrýchlenie konaní a vytvorenie priestoru pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia, čím dôjde k zlepšeniu vymožiteľnosti práva judikovaného v civilnom súdnom konaní. Nová úprava civilného procesného práva má tiež ambíciu vytvoriť také pravidlá, ktoré priebeh konania zhospodárnia, a zároveň vytvoria rámec na efektívnu ochranu celého spektra práv vyplývajúcich z hmotného práva.

Zamedzenie prieťahov sa navrhuje dosiahnuť zmenou v doručovaní fyzickým osobám. Obdobne ako pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch, by sa preniesla na občanov zodpovednosť za to, že im nemožno doručiť písomnosti na adrese ich registrovaného pobytu. Prieťahy tiež často vznikajú zneužívaním inštitútu námietky zaujatosti, kde sa navrhuje riešenie v podobe procesného sankcionovania pokutou pri zjavne neodôvodnených námietkach zaujatosti.

Nová právna úprava posilňuje prvky, ktoré majú koncentrovať súdne konanie. Zavádza sa predbežné prejedanie sporu, v rámci ktorého súd určí, ktoré zo stranami tvrdených skutočností považuje za právne významné s následnou výzvou adresovanou stranám, aby jasne označili, aké dôkazy na preukázanie týchto skutočností navrhujú, s tým, že na ich ďalšie tvrdenia a navrhované dôkazy sa nebude prihliadať.

Zjednodušuje sa právna úprava týkajúca sa trov konania, keďže súčasná právna úprava len minimálne motivuje strany k tomu, aby pri výbere právneho zastúpenia a vedení konania postupovali hospodárne.

Navrhuje sa tiež zaviesť povinné právne zastúpenie v prípadoch podmienených určitým predmetom sporu, čím by advokátom súdu odpadlo viacero povinností súvisiacich s podaniami, ktoré nie sú úplné, zrozumiteľné a neobsahujú predpísané náležitosti. Taktiež sa minimalizuje manudukčná povinnosť súdu voči stranám.

Nová úprava postupu súdu a strán vychádza z vyššej akceptácie nových komunikačných prostriedkov. Elektronická pošta, telefonická komunikácia, webová stránka a dátový súbor sú v novom predpise bežne používanými prostriedkami, ktorých používanie vedenie konania zjednoduší a zhospodárni.

V systéme opravných prostriedkov nastáva niekoľko zmien. Najzásadnejšou navrhovanou zmenou bude revízia dovolacieho konania, ktoré bude založené na kombinácii revízneho a kasačného systému a na vypustení inštitútu mimoriadneho dovolania.

Zdroj informácií

Mohlo by vás zaujímať