Návrh zákona o katastri nehnuteľností

Predkladateľ: Mária Frindrichová, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Cieľom návrhu zákona je poskytnúť prehľadnejšiu úpravu práv a povinností na úseku katastra nehnuteľností, vytvoriť jednotnú právnu úpravu vzťahujúcu sa na geodetické a kartografické činnosti na úseku katastra, ktorých výsledky sa preberajú do katastra nehnuteľností a vytvoriť legislatívne podmienky na zlepšenie fungovania katastra nehnuteľností, zohľadňujúc pritom požiadavky aplikačnej praxe.

Zákon by mal priniesť zrýchlenie a skvalitnenie registrácie nehnuteľností, zjednodušenie a lepší prístup k údajom evidovaným v katastri nehnuteľností, zvyšovanie presnosti a teda lokalizačnej istoty polohy a tvaru nehnuteľností na zemskom povrchu.

Návrh zákona vytvára podmienky pre definovanie pozemku ako predmetu práva jeho jednoznačnými hranicami so súčasným priemetom takto určených hraníc do príslušnej vektorovej katastrálnej mapy, ako aj možnosť spoľahlivej spätnej rekonštrukcie týchto hraníc v teréne z meraných výsledkov. Nové riešenie oproti doterajšiemu stavu predstavuje samostatná časť venovaná geodetickým a kartografickým činnostiam, spôsobilosti na ich vykonávanie, vrátane jej overenia prostredníctvom kvalifikačnej skúšky pred úradom. V tejto súvislosti návrh katastrálneho zákona ustanovuje aj novú kompetenciu úradu viesť zoznam autorizovaných geodetov a kartografov.

Taktiež sa navrhuje vrátiť ustanovenie o úradnom overovaní operátu vytýčenia hraníc pozemku. Ďalej sa zavádza inštitút geometrického plánu, ktorý umožní vlastníkom pozemkov spolurozhodovať o tom, ako kvalitne bude ich pozemok evidovaný v katastri a teda s akou istotou budú v prípade potreby  rekonštruovateľné jeho hranice v teréne. Návrh tiež zohľadňuje postupnú elektronizáciu katastra. Okrem toho zavádza aj nasledujúce zmeny:

 • na zabezpečenie jednoznačnosti pojmov na úseku katastra, spresňuje doterajšie definície pojmov a zavádza nové definície
 • obsahom katastra sú všetky údaje o nehnuteľnostiach, ktoré sú dôležité pre konkrétne identifikovanie nehnuteľnosti, jej popísanie a opísanie, identifikačné údaje o vlastníkoch a iných oprávnených osobách, vrátane iných identifikačných údajov, ktoré môžu byť dôležité z pohľadu ich evidencie
 • do obsahu sa zavádza aj evidencia cien nehnuteľností
 • definuje postavenie, pôsobnosť a štruktúru orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností
 • nastoľuje prehľadnejšiu úpravu jednotlivých druhov katastrálnych konaní, ktorá reflektuje aktuálne spoločenské požiadavky a zavádza nové osobitné druhy katastrálneho konania („Doplnenie alebo zmena evidovaných údajov o vlastníkovi, inej oprávnenej osobe alebo o nehnuteľnosti“ a „Prešetrovanie údajov katastra“)
 • zavádza nové prvky ochrany vlastníka pri prevode nehnuteľnosti, a to napríklad doručovaním písomností pôvodnému vlastníkovi vždy, aj v prípade, že bude v konaní o vklade alebo pri uzavretí vkladovej listiny zastúpený splnomocnencom
 • rozširuje pôvodné dôvody prerušenia a zastavenia konania o návrhu na vklad
 • precizuje ustanovenia konania o zázname
 • umožňuje čiastočný zápis listiny doručenej na vykonanie záznamu, tzn., že ak budú podmienky na vykonanie záznamu splnené len v časti
 • precizuje ustanovenia o konaní o oprave chyby a zavádzajú sa nové možnosti opravy chyby
 • poskytovanie údajov z katastra na centrálnej úrovni v rámci celého územia Slovenskej republiky. Údaje bude poskytovať ÚGKK SR prostredníctvom okresného úradu alebo prostredníctvom právnickej osoby zriadenej ÚGKK SR, alebo prostredníctvom osvedčujúcej osoby (integrované obslužné miesta). Elektronickou cestou bude možné poskytovať údaje z katastra použiteľné na právne úkony. Právna úprava naďalej umožňuje poskytovať bezodplatne informatívne údaje z katastra prostredníctvom katasterportálu.
 • zavádza nový výstup z katastra, a to súpis nehnuteľností, ktorý bude obsahovať zoznam všetkých nehnuteľností jedného vlastníka alebo správcu, alebo nájomcu z celého územia SR

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1.7.2015.

Zdroj informácií

Mohlo by vás zaujímať