Negatívny pohľad podnikateľov na podnikateľské prostredie sa oproti ostatnému polroku zmiernil

Tlačová správa

26.09.2020

PAS zisťovala po 70. krát medzi podnikateľmi názor na stav podnikateľského prostredia, a to za 1. polrok 2020.

Podnikatelia svoj negatívny pohľad na podnikateľské prostredie za uplynulý polrok zmiernili. Ich nespokojnosť s podnikateľským prostredím na Slovensku pretrváva, je ale miernejšia ako po minulé polroky. Za 1. polrok 2020 sa index podnikateľského prostredia znížil o -1,08%, čo znamená, že negatívny pohľad za 1. polrok 2020 je o 1,56% miernejší ako bol za 2. polrok 2019.

Podnikatelia za top bariéru v podnikaní za 1. polrok 2020 označili zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov (-4,07%), spoľahlivosť, finančnú disciplínu obchodných partnerov (-3,63%) a legislatívu upravujúcu odvody (-2,75%). Za nimi nasledujú byrokracia, prieťahy v konaní na úradoch, výkazníctvo a výkonnosť, produktivita, ziskovosť podniku (-2,65%), vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva (-2,55%) a taktiež funkčnosť politického systému v štáte a cenová stabilita (-1,76%).

V prvom polroku 2020 podnikatelia hodnotili vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva na úrovni -2,55%, čo je o 5,82% lepšie oproti II. polroku 2019 (-8,37%), pracovnoprávnu legislatívu (0,98%), čo je o 5,31% lepšie oproti minulému obdobiu (-4,33%). Efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej moci hodnotili v 2. polroku 2019 na úrovni -6,30%, no v I. polroku 2020 na úrovni -1,13%, čo značí 5,17% zlepšenie.

Do záporných hodnôt sa dostali likvidita, cash-flow, plnenie záväzkov podniku, ktoré klesli z hodnoty 0,63% za 2. polrok 2019 na hodnotu -1,52% za 1. polrok 2020 a zamestnanosť, systém odmeňovania, sociálny program -0,54%.

Z legislatívy majú podnikatelia za to, že podnikateľské prostredie najviac poškodí novela zákona o trinástom dôchodku (-14,99 bodu), ktorou sa zaviedol 13. dôchodok pre všetkých poberateľov dôchodkových dávok, ktorý nahradí poskytovanie vianočného príspevku.

Na druhej strane podnikatelia najviac ocenili novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. Cieľom tohto návrhu zákona je eliminácia nepriaznivých dopadov súvisiacich s pandémiou vírusu Sars-Cov-2 na podnikateľské prostredie v oblasti spotrebných daní a zaistenie vyššej právnej istoty. Pozitívne taktiež hodnotili návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, ktorého zámerom je odbremeniť zamestnávateľov a podnikateľov v čase krízovej situácie od plnenia povinností vyplývajúcich im z tohto zákona, ktoré objektívne, a to aj vzhľadom na prijaté opatrenia v krízovej situácii, nie je možné splniť alebo by to bolo obzvlášť náročné, či neprimerane zaťažujúce.

Grafy a ďalšie informácie nájdete TU.

Mohlo by vás zaujímať