Novela zákona o Environmentálnom fonde

Predkladateľ: Peter Žiga, minister životného prostredia SR

Účelom návrhu zákona je zabezpečiť efektívne fungovanie Environmentálneho fondu a taktiež sprehľadniť a zefektívniť postup poskytovania podpory z Environmentálneho fondu.

Návrh zákona upravuje zdroje Environmentálneho fondu: Novým príjmom sú peňažné prostriedky získané z predaja emisných kvót a novým zdrojom tiež môžu byť aj prostriedky EÚ. Zároveň sa vypustil zdroj príjmu, ktorým bolo vstupné do chráneného územia, ktoré však nebolo vyberané.

Ďalej návrh zákona dopĺňa nové náležitosti zmluvy o poskytnutí podpory. Zmluva musí obsahovať spôsob a postup vrátenia finančných prostriedkov v prípade nedodržania podmienok a v prípade nepoužitých finančných prostriedkov. Tiež zavádza povinnosť Environmentálneho fondu vykonať následnú finančnú kontrolu a kontrolu dodržiavania podmienok zmluvy.

Taktiež upravuje a opravuje nesprávne právne pojmy, ktoré v praxi spôsobovali komplikácie a nedorozumenia pri ich výklade.

Mohlo by vás zaujímať