Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní

Predkladateľ: Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Cieľom návrhu zákona je úprava podmienok rozširovania záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (ďalej len „KZVS“) na ďalších zamestnávateľov v odvetví.

Návrh zákona rozširuje možnosť rozšíriť KZVS nie len na úrovni divízie (odvetvia) ale aj na úrovni skupiny (časti odvetvia).  Návrh ďalej ruší podmienku súhlasu zamestnávateľa s rozšírením KZVS na neho ale ustanovuje podmienku reprezentatívnosti – zamestnávatelia pre ktorých je KZVS, ktorá sa navrhuje rozšíriť, záväzná, zamestnávajú v odvetví alebo časti odvetvia väčšinu zamestnancov. Ak Štatistický úrad nemôže poskytnúť údaje o počte zamestnancov ministerstvo si ich vyžiada od zamestnávateľa, ktorý musí poskytnúť tento údaj do troch dní.

Návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy môže predložiť aj jedna zo zmluvných strán – odborový orgán, zamestnávateľ alebo organizácia zamestnávateľov. Ak nespĺňa zákonom stanovené podmienky, môže ho ministerstvo vrátiť navrhovateľovi. Ktorému plynie 15 dňová lehota na odstránenie nedostatkov. Ministerstvo bude mať povinnosť do 10 dní zverejniť návrh rozšírenia KZVS v Obchodnom vestníku a aj na svojej webovej stránke. Do 30 dní odo dňa zverejnenia bude môcť zamestnávateľ ministerstvu písomne oznámiť pripomienky k návrhu na rozšírenie, ktoré zhodnotí tripartitná komisia. Závery komisie majú pre ministerstvo odporúčací charakter.

Rozšírenie KZVS sa nebude týkať zamestnávateľov, ktorý ku dňu účinnosti spĺňajú niektorú z týchto podmienok:

  • na ktorých sa vzťahuje iná KZVS
  • ktorý je v úpadku alebo likvidácii
  • u ktorého bol zavedený ozdravný režim alebo nútená práva
  • ktorý zamestnáva do 20 zamestnancov
  • ktorý zamestnáva aspoň 10% zamestnancov so zdravotným postihnutím
  • ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť menej ako 24 mesiacov
  • ktorého postihla mimoriadna udalosť ktorej následky trvajú

 

Pozn.: Po kritike zamestnávateľov bola predmetná novela stiahnutá z ďalšieho legislatívneho procesu

Mohlo by vás zaujímať