Novela zákona o sociálnom poistení

Predkladateľ: Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Cieľom novely je najmä zníženie administratívnej záťaže SZČO a dobrovoľne poistených osôb, a taktiež upravenie postupu vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou a zlepšenie postavenia fyzických osôb v období starostlivosti o dieťa.

Novela navrhuje:

 • status SZČO na účely sociálneho poistenia neposudzovať v závislosti od registrácie u správcu dane, ale od dosahovania príjmov z výkonu samostatnej zárobkovej činnosti,
 • umožniť poberanie nemocenských dávok v súbehu s príjmom dosahovaným v období nároku na výplatu dávky, ak nejde o príjem za prácu vykonávanú v období trvania nároku na výplatu nemocenskej dávky,
 • novo určiť podmienky pri výpočte invalidného dôchodku pre poistencov, ktorí dosiahli obdobie dôchodkového poistenia len doplatením poistného na dôchodkové poistenie alebo dobrovoľným dôchodkovým poistením,
 • skrátenie obdobia, za ktoré sa skúma zaplatenie poistného na nemocenské poistenie na účely nemocenských dávok pre SZČO a dobrovoľne poistené osoby z 10 na 5 rokov,
 • navrhuje sa vylúčiť osoby, ktoré sú zodpovedné za plnenie povinností zamestnávateľa v sociálnom poistení, z okruhu zamestnancov na účely garančného poistenia a súčasne  z obdobia dôchodkového poistenia vylúčiť obdobie dôchodkového poistenia takéhoto zamestnanca, ak poistné na dôchodkové poistenie nebolo zaplatené,
 • navrhuje sa, aby nezaplatenie poistného na poistenie v nezamestnanosti v sume nižšej ako 5 eur nemalo vplyv na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti dobrovoľne poistenej osoby,
 • navrhuje sa novo upraviť určenie vymeriavacieho základu SZČO,
 • zrušiť prihlasovaciu a odhlasovaciu povinnosť na povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO a zaviesť povinnosť Sociálnej poisťovne oznámiť SZČO vznik povinného poistenia, ako aj výšku poistného,
 • zánik dobrovoľného poistenia, ak dobrovoľne poistená osoba nezaplatila poistné na dva kalendárne mesiace za sebou,
 • zrušiť možnosť postúpenia pohľadávok Sociálnej poisťovne na inú osobu, okrem právnickej osoby so 100 % majetkovou účasťou štátu,
 • zaplatením dlžnej sumy pohľadávky na poistnom postúpenej tretej osobe považovať poistné za zaplatené na účely nároku na dávku,
 • umožniť povolenie splátok dlžných súm aj na pohľadávkach na dávkach,
 • zvýšiť diskontnú úrokovú sadzbu pri povolení splátok dlžných súm poistného na trojnásobok ročnej základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej ku dňu povolenia splátok dlžných súm (najmenej 10 %),
 • predĺžiť obdobie presúvania disponibilných finančných prostriedkov základného fondu, ktorý vykazuje prebytok do iného základného fondu, v ktorom nie je dostatok finančných prostriedkov na dávky, s predchádzajúcim súhlasom dozornej rady,
 • automaticky presunúť nevyčerpaný zostatok správneho fondu do rezervného fondu,
 • predĺžiť obdobie doterajšej jednotnej sadzby poistného na úrazové poistenie,
 • presunúť rozhodovanie o zvyšovaní príplatku za štátnu službu k dôchodku z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na Sociálnu poisťovňu, ktorá ho už v súčasnosti vypláca,
 • preddavok na dávku garančného poistenia sa poskytoval v sume životného minima.

Mohlo by vás zaujímať