Novela zákona o súdnych exekútoroch

Predkladateľ: Tomáš Borec, minister spravodlivosti SR

Účelom novely je upraviť niektoré statusové otázky súdnych exekútorov (vymenovanie súdnych exekútorov, výberové konanie na funkciu súdneho exekútora, prerušenie výkonu funkcie súdneho exekútora) a vytvoriť podmienky pre zlepšenie pravidiel, podľa ktorých sa vedie disciplinárne konanie voči súdnym exekútorom.

Jedným z kľúčových bodov pripravovanej novely je zavedenie nového spôsobu obsadzovania funkcie súdneho exekútora. Súdneho exekútora vymenuje minister výlučne na základe výberového konania, ktoré bude otvorené pre všetky osoby spĺňajúce zákonné podmienky. Vyhlásenie výberového konania bude zverejnené na webe ministerstva a taktiež sa bude na webe zverejňovať aj zoznam členov výberovej komisie a ich náhradníkov a zápisnica o priebehu výberového konania. Výberová komisia sa bude skladať z osôb nominovaných komorou, ministrom spravodlivosti a súdnou mocou. Výberové konanie bude verejné.

Novela zavádza do systému ustanovovania exekútorov do funkcie regionálny (územný) princíp. Výberové konanie bude vyhlasovať minister spravodlivosti pre územný obvod krajského súdu, buď na návrh Slovenskej komory exekútorov v prípade zániku výkonu funkcie exekútora, alebo bez návrhu, ak je v územnom obvode dotknutého krajského súdu potrebné zvýšiť počet exekútorov.

Novelizáciou dochádza aj k predĺženiu praxe exekútorského koncipienta z doterajšej trojročnej na päťročnú prax, k predĺženiu započítateľnej inej právnej praxe do exekučnej praxe z jedného roka na dva roky, k zmene definície pojmu exekučnej praxe, ako aj k zakotveniu povinného vzdelávania súdnych exekútorov a exekútorských koncipientov.

Pri disciplinárnom konaní sa navrhuje zavedenie náhodného výberu disciplinárneho senátu zvlášť pre každé disciplinárne konanie, pričom priebeh disciplinárneho konania bude upravený zákonom. Databázy predsedov a členov disciplinárnych senátov sa budú zverejňovať na webovej stránke komory, rovnako tak aj zloženie senátu, termín ústneho pojednávania a uložené disciplinárne opatrenia.

Precizuje sa právomoc Ministerstva spravodlivosti pri výkone štátneho dohľadu, mení sa kontrolný mechanizmus vo vzťahu k možnosti exekútora nakladať s peňažnými prostriedkami účastníkov konania zavedením kontroly exekučnej činnosti.

V novej právnej úpravy sa reaguje aj na požiadavky aplikačnej praxe a riešia sa niektoré nedostatky, týkajúce sa napríklad inštitútu osobitného bankového účtu exekútora, zavádza sa lehota na vyplatenie peňažných prostriedkov prijatých súdnym exekútorom pri výkone exekúcie oprávnenému, upravuje sa postup súdneho exekútora pri započítaní plnenia prijatého alebo vymoženého z majetku povinného.

Vyššiu transparentnosť chce novela dosiahnuť aj zverejňovaním dôležitých informácií. Popri zverejňovaní zoznamu súdnych exekútorov (aj na webovom sídle ministerstva) sa majú tiež zverejňovať informácie o prerušení, pozastavení a zániku výkonu funkcie exekútora, informácií o zástupcovi a náhradníkovi, zverejňovanie úradných hodín súdneho exekútora, čísla osobitného bankového účtu exekútora a pod. Komore exekútorov sa tiež zavádza povinnosť podávať ministerstvu ročnú správu o činnosti komory a exekútorov do 30. apríla naládujúceho roku.

Mohlo by vás zaujímať