Rada PAS/BAS Policy Board

Rada PAS zabezpečuje realizáciu a koordináciu všetkých aktivít PAS. Má minimálne piatich členov, z ktorých troch volia členovia PAS, štvrtým je Výkonný riaditeľ PAS a piatim Prezident PAS. Členmi Rady PAS sú aj Viceprezidenti PAS, ak sú zvolení. Rada pripravuje ročný plán činnosti PAS, priebežne vyhodnocuje jeho plnenie a koordinuje aktivity PAS a výkonného riaditeľa.

BAS Policy Board is responsible for realization and coordination of all BAS activities. It has a minimum of five members, three of them are elected by BAS members, the fourth one is the Executive Director and the fifth one is the BAS President. BAS Policy Board members are Vice-presidents as well, if they have been elected. The Board prepares one-year plan of BAS activities, continuously evaluates realization of the plan and coordinates activities of BAS and the executive director.

Členovia Rady PAS/ Policy board members

PhDr. Peter Goliaš
 

Peter Goliaš je absolventom Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2010 je riaditeľom mimovládnej organizácie Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO. Popri práci v inštitúte INEKO pôsobí aj ako člen Klubu ekonomických analytikov (KEA) a člen Riadiaceho výboru Free Enterprise & Democracy Network (FEDN), čo je medzinárodná sieť odborníkov podporujúcich súkromné podnikanie a demokraciu.

Peter Goliaš is a graduate of Faculty of Management of University of Economics in Bratislava. Since 2010 he has been the head of non-governmental organization Institute for Economic and Social Reforms – INEKO. Apart from that, he also works as a member of Club of Economic Analysts and a member of Free Enterprise & Democracy Network (FEDN), what is an international network of experts supporting private enterprise and democracy.

Ing. Róbert Kičina, MBA

Róbert Kičina študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Fakulte podnikového manažmentu odbor finančný manažment a účtovníctvo podniku. Neskôr si rozšíril vzdelanie štúdiom všeobecného manažmentu na City University of Seattle. Od roku 2003 do 2015 zastával pozíciu Výkonného riaditeľa PAS.

Róbert Kičina studied Financial management and accounting at Faculty of Business Management of University of Economics in Bratislava. Later he broadened his education by study of general management at City University of Seattle. He held the post of the BAS Executive Director from 2003 until 2015.

Ing. Ján Marušinec

Ján Marušinec je absolventom Ekonomickej Univerzity v Bratislave a Univerzity Martina-Luthera v Halle-Wittenberg v Nemecku. Pracoval na rôznych vysokých pozíciách v štátnej a verejnej správe (Poradca Štátneho tajomníka na MF SR, Senior Budget Officials (SBO) and Public Management Committee (PUMA) of OECD MF SR, Riaditeľ Odboru rozpočtových analýz, MFSR, Externý poradca predsedu vlády SR, Poradca predsedu samosprávneho kraja, VÚC BA, Poradca primátora, Hl. mesto SR BA), ako aj v treťom sektore (INEKO, Mesa10).

Ján Marušinec is a graduate of University of Economics in Bratislava and Martin Luther University in Hall-Wittenberg, Germany. He has worked in several high positions at state and public administration (Advisor to State Secretary at Ministry of Finance of the Slovak Republic, Senior Budget Officials (SBO) and Public Management Committee (PUMA) of OECD MF SR, Director of Budget Analyse Department at MFSR, External advisor to Prime Minister of SR, Advisor to the chairman of Bratislava self-governing region , advisor to the city mayor of Bratislava) and in the third sector as well (INEKO, Mesa10).