Výkonný riaditeľ PAS/Executive director of BAS

Výkonný riaditeľ riadi aktivity PAS. Koordinuje činnosť Rady PAS. Spolu s prezidentom zastupuje PAS navonok. Výkonný riaditeľ je volený členmi PAS na obdobie dvoch rokov. Výkonný riaditeľ PAS je zároveň členom Rady PAS.

The executive director controls the activities of BAS. He coordinates activities of the Policy Board. Along with the President, they represent BAS. Executive director is elected by BAS members for a two-year period. The executive director of BAS is a member of the Policy Board as well.

Výkonným riaditeľom PAS je od augusta 2018 Peter Serina.

Since august 2018, the executive director of BAS has been Peter Serina.

tel.: +421 948 223 508
email: pas(@)alianciapas.sk

Peter Serina je absolventom Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde v roku 2004 dokončil štúdium na Právnickej fakulte. Po absolvovaní koncipientskej praxe založil v roku 2008 advokátsku kanceláriu Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., v ktorej pôsobí do súčasnosti.

Peter Serina is a graduate of University of P. J. Šafárik in Košice, where he finished his studies at Faculty of Law in 2004. After finishing his pupillage, he established  a law office in 2008 named Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., where he has been working up to now.