Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie

Predkladateľ: Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR

Cieľom tohto dokumentu je charakterizovať stav a vývoj podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v komparácii jeho hodnotenia Svetovou bankou a ďalšími medzinárodnými hodnotiacimi organizáciami.

Správa konštatuje plnenie Akčného programu pre znižovanie administratívneho zaťaženia v Slovenskej republike. V súvislosti so znižovaním administratívneho zaťaženia prebieha už tretia etapa jeho merania, ktorej výsledky by mali byť známe do 31.12.2014. Do budúcnosti je cieľom MH SR mať zanalyzovaný celý slovenský regulačný rámec, čo by umožnilo následný prechod od ex post merania administratívneho zaťaženia vyplývajúceho z už existujúcej legislatívy k presnejšiemu ex ante meraniu očakávaných nákladov pripravovaných legislatívnych návrhov.

V správe sa taktiež nachádzajú informácie o plnení opatrení vyplývajúcich z uzneseniam vlády k návrhu politiky na zlepšenie podnikateľského prostredia SR a k správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie.

Medzi splnené opatrenia patria napríklad:

 • Skrátenie 5-dňovej lehoty pri vydaní živnosti na 3 dni.
 • Skrátenie lehoty registrového súdu na zápis spoločnosti do obchodného registra z 5 dní na 2 dni. Zmena lehoty na odoslanie oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu zo strany registrového súdu na 2 dni.
 • Povinnosť stavebného úradu vydať územné rozhodnutie v konaní o drobných a jednoduchých stavbách do 30 dní. V prípade nedodržania zákonnej lehoty zaviesť vrátenie správneho poplatku.
 • Vytvorenie zjednodušeného a inteligentného elektronického internetového formulára s integrovanými číselníkmi, ktorý by automatizovane predvyplňoval vybrané dátové polia.
 • Pripravenie legislatívneho a technického rámca umožňujúceho elektronickú komunikáciu podnikateľských subjektov vo vzťahu k príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Vytvorenie vizuálne prehľadnejšieho formulára daňového priznania a umožnenie jeho kompletného elektronického vyplnenia a odoslania.
 • Vypracovanie prehľadného návodu ako postupovať pri príprave a podávaní daňových priznaní k DPH, resp. návodu riešenia problémových oblastí –  FAQ.
 • Spropagovanie a podporenie používania elektronického podpisu ako nevyhnutného prostriedku pre prístup k elektronickým riešeniam agend voči verejnej správe podnikateľskými subjektmi a zjednodušenie jeho získavania.
 • Umožnenie elektronického ohlásenia živnosti vrátane úhrady správneho poplatku.
 • Zmena formuláciu v zákone – živnostenský úrad „uloží podnikateľovi pokutu“ na „môže uložiť podnikateľovi pokutu“, resp. umožnenie opatrenia miesto pokuty pri prvom porušení.
 • Odstránenie nedostatočnej informovanosti o nových, či existujúcich obchodných partneroch a z toho vyplývajúcich problémov pri plnení zmluvných dodávok vytvorením platformy najmä pre malých a stredných podnikateľov pre overovanie bonity zmluvných partnerov.
 • Zmenenie kritéria z 5 na 9 zamestnancov, od počtu ktorých spoločnosť musí poveriť zodpovednú osobu dohľadom nad ochranou osobných údajov.
 • Vytvorenie štandardizovaných vzorov pre malých a stredných podnikateľov, ak spoločnosť zakladá jediný spoločník alebo akcionár, a ich zverejnenie na webovom sídle MS SR.
 • Upravenie limitu obratu pre zaradenie podnikateľských subjektov do kategórie kvartálny/mesačný platiteľ DPH.
 • Umožnenie registrácie, daňové podanie, oznamovanie ako aj priebežnú komunikáciu a výmenu informácií medzi správcom dane a daňovníkom využitím prostriedkov elektronickej komunikácie.
 • Online elektronický výpis z obchodného registra, ktorý umožňuje orgánom verejnej moci ľahký a hospodárny elektronický prístup k údajom vedeným v obchodnom registri.
 • Umožnenie vzniku a ukladania patentových prihlášok ako elektronických registratúrnych záznamov.

Opatrenia ktorých plnenie stále prebieha:

 • V súlade so Zákonom o dani z pridanej hodnoty v súvislosti s registračnými povinnosťami zabezpečenie, aby podnikateľské subjekty boli povinné poskytovať údaje len jednorázovo a nie opakovane rôznym úradom
 • Zabezpečenie rozšírenia obsahu katastra nehnuteľností o údaje o cenách nehnuteľností uvádzaných vo verejných a iných listinách predložených na zápis do katastra. Ceny zverejňovať a poskytovať v regulovanom režime, len vybraným osobám, s použitím na konkrétny účel, napr. na vytváranie cenových máp cien nehnuteľností.
 • Umožnenie vydávania elektronických výpisov z listu vlastníctva.
 • Vypracovanie analýzy efektívnosti podnikateľských inkubátorov s návrhom zefektívnenia programov a opatrení MH SR.
 • Zabezpečenie maximálnej miery predvypĺňania formulárov využitím zdielania údajov prostredníctvom programu UNITAS

Čo sa týka odporúčaní na ďalšie zlepšovanie podnikateľského prostredia patria sem:

 • Väčšie zameranie sa na oblasť vzdelávania a výskumu a vývoja s cieľom zintenzívnenia budovania inovačných kapacít a smerovania k lepšej znalostnej ekonomike.
 • Aplikovanie ustanovení platnej legislatívy v oblasti energetiky a tým podporovať vyššiu liberalizáciu a konkurenciu na trhu s elektrinou a s plynom, zvyšovanie transparentnosti na trhu, ako aj zvyšovanie transparentnosti vzťahov medzi účastníkmi trhu s elektrinou a trhu s plynom.
 • Posilňovanie vzájomných prepojení so susednými krajinami a zlepšovanie energetickej účinnosti najmä v odvetví stavebníctva a v priemysle.

MH SR plánuje do konca roku 2014 aktualizovať jednotnú metodiku hodnotenia vplyvov prijímanej legislatívy. V rámci aktualizácie chce do hodnotenia zaviesť tzv. test malých a stredných podnikov, ktorý by mal odhaľovať vplyv nových právnych predpisov a politík na MSP ešte v čase ich tvorby.

Zdroj: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6886

Mohlo by vás zaujímať