Podnikateľ ≠ podvodník

Tento blog je „vyprovokovaný“ názorom p. Branislava Benčata, v ktorom okrem iného volá po dištancovaní sa slušných podnikateľov od Kočnera či Bašternáka.

PAS sa preto rozhodla vo svojom mene a v mene podnikateľov ako stavu reagovať na „hodenú rukavicu“ a upriamiť pozornosť na v SR dlhodobo rozšírený jav, a to paušalizovanie a zovšeobecňovanie vo vzťahu k podnikateľom ako takým.

Podnikatelia sú prakticky od zmeny zriadenia v našej krajine vnímaní značnou časťou verejnosti ako škodlivý element, ktorý bráni v rozlete predovšetkým zamestnancom. V minulosti, ale aj dnes, najmä zo strany rôznych odborových predákov, boli podnikatelia vykresľovaní ako škodná, ktorá vykorisťuje zamestnancov. Často sa v podobnom duchu vedie aj rétorika politických predstaviteľov, ktorí rôzne opatrenia ukladajúce či už vyššie platy, odvody alebo povinnosti zdôvodňujú potrebou donútiť podnikateľov /rozumej tých zlých, neprajných a pod./ podeliť sa so svojimi zamestnancami.

Podstatou týchto priamych alebo podprahových útokov je vzbudenie zdania, že podnikatelia sú nečestní, neprajní, v zásade nepriateľsky naladení voči dobrým, zásadovým a pracovitým zamestnancom. Je to snaha vniesť konflikt do spoločnosti, medzi podnikateľov a zamestnancov, medzi občanov štátu. Je to cesta, ktorá politikom a nezodpovedným ľuďom umožňuje rozdeľovať a panovať nad spoločnosťou. Je to cesta do pekla.

Bolo by vhodné, ak by sa k tejto rétorike zjednodušovania a rozdeľovania nepridávali aj médiá. V čom je problém? Nuž v tom, že ak niekto pácha trestnú činnosť, je v zásade jedno, čím ju maskuje. Podnikanie je ušľachtilá a vo vzťahu k morálke neutrálna činnosť, ktorej morálny obsah dávajú ľudia, ktorí ju vykonávajú. Ak niekto pácha trestnú činnosť, je jedno či pracuje ako zámočník, podniká alebo je dôchodca. Veď ani v prípade páchateľov trestnej činnosti, ktorí sú zamestnancami, sa v médiách neobjavuje pojem „kontroverzný zamestnanec“, či iný popis. Nie je na to dôvod ani pri osobách, ktoré sa za podnikateľov vydávajú, a to najmä vtedy, ak už sú obžalované, či odsúdené.

 

V zmysle trestného poriadku, ak je dostatočne odôvodnený záver, že trestný čin spáchala určitá osoba, policajt jej vznesie obvinenie, preto je možné o takejto osobe hovoriť ako o obvinenom. V prípade podania obžaloby ide o situáciu, kedy dôkazy dostatočne odôvodňujú postavenie obžalovaného pred súd. Ide teda o vyššiu mieru istoty, že daný trestný čin spáchala konkrétna osoba. Je preto na mieste, aby (nielen) médiá aj v prípade podnikateľov používali správne termíny trestného konania na označenie konkrétnych osôb.

Nechcem sa samozrejme tváriť, že podnikatelia nepáchajú trestnú činnosť. Páchanie trestnej činnosti je zavrhnutia hodné bez ohľadu na to, čím sa daná osoba živí. Nerozumieme preto, prečo je dôležité zdôrazňovať, že je podnikateľom, a to aj v situácii, keď je osoba už obvinená, obžalovaná, či dokonca uznaná za vinného, a tak o nej možno bez akýchkoľvek pochybností povedať, že je zločincom.

V spoločnosti tak ostáva pachuť a pri použití paušalizovania a skratiek si ľudia spájajú podnikateľov s páchateľmi trestnej činnosti, neuvedomujúc si, že podnikanie ako také trestnú činnosť nepácha. Podnikanie umožňuje, okrem iných činností a inštitúcií v štáte, zachovanie slobody, nezávislosti, a tým aj demokracie v našej krajine.

Preto ak odsúdený zločinec tvrdil o sebe, že bol podnikateľom alebo aj reálne podnikal, ale v istej chvíli morálne zlyhal natoľko, že bolo potrebné ho potrestať trestom trestného práva, mali by sa od neho dištancovať predovšetkým tí, ktorí mu umožnili trestnú činnosť páchať prehliadaním jeho zločinov, nevyužívaním svojich právomocí a neplnením svojich povinností.  Takisto by sa od neho mali dištancovať aj tí, ktorí mu pomáhali vybudovať jeho mediálny obraz moci, sily a prístupu do najvyšších miest.

Zodpovednosť za páchanie trestnej činnosti zločinca Bašternáka či obvineného Kočnera leží predsa primárne na nich samých. Potom na ich pomocníkoch, ktorí priamo vykonávali trestnú činnosť, ale aj na tých, ktorí z úradnej moci mali ich trestnú činnosť odhaliť, zastaviť a potrestať a neurobili to. Nepriamo nesú časť zodpovednosti za páchanie trestnej činnosti týchto osôb, najmä v morálnej rovine aj tie médiá, ktoré dlhodobo prehliadali ich prešľapy a súčasne ich v spoločnosti prezentovali ako celebrity, vzbudzovali dojem, že sú mocní, nedotknuteľní, že majú vplyv.

Podnikatelia, zamestnanci a občania predsa svoj postoj a dištanc od zločincov vyjadrujú každý deň tým, že trestnú činnosť nepáchajú, dodržiavajú zákony a morálne pravidlá a tvoria hodnoty.

Ďakujem preto za inšpiratívny komentár a za výzvu, aby sa podnikatelia ozvali, že im nie je jedno, keď niekto zneužíva podnikanie a ničí povedomie o podnikaní v spoločnosti. Navrhujem a ponúkam riešenie nie v prázdnych gestách, ale v tom, aby každý z nás na svojej úrovni robil svoju prácu čo najprofesionálnejšie, zodpovedne a bez skratiek, zjednodušení a paušalizovaní. Aby sme zodpovednosť konkrétnych ľudí neroztrúsili medzi všetkých nekonkrétne s tým, že každý za všetko môže. Je to totiž cesta k nezodpovednosti a k všeobecnému rozvratu.

Preto možno žiadať viac zodpovednosti a menej zovšeobecňovania aj od médií, a to najmä vo chvíli, keď je dôkazov o tom, že v skutočnosti je podnikanie len zásterka, pretože reálna podnikateľská činnosť sa nevykonáva.

Prajem nám všetkým, aby sme boli menej pohodlní, menej skratkovití a viac hľadali správne výrazy na pomenovanie sveta a udalostí okolo nás. Naša spoločnosť sa pohne vpred len vtedy, ak začneme konečne vyvodzovať zodpovednosť konkrétnych ľudí za ich konkrétne konania. Triedni či vnútorní nepriatelia ani „obetní baránkovia“ nám v tom nepomôžu.

 

Peter Serina, Výkonný riaditeľ PAS

Mohlo by vás zaujímať