Podnikatelia by privítali zvýšenie transparentnosti a informovanosti vo verejnom obstarávaní.

Úrad pre verejné obstarávanie predložil návrh novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý po medzirezortnom pripomienkovom konaní schválila vláda a v októbri 2018 o nej budú rozhodovať poslanci NRSR. Táto novela má potenciál priniesť mnoho pozitívnych zmien do procesu verejného obstarávania.

Okrem pozitívnych zmien ale novela prináša aj minimálne jedno zásadné opatrenie, ktoré zjednoduší a urýchli procesy nákupu tovarov a služieb, avšak medzi podnikateľmi aj odbornou verejnosťou vzbudzuje veľký pocit nedôvery a obáv. Ide o zmenu definície a postupov obstarávania pri „zákazkách s nízkou hodnotou“ (ZNH), ktorá umožní ešte väčšiu časť verejných zákaziek ponúknuť iba vybraným firmám bez toho, aby sa o ne mohli uchádzať aj iní podnikatelia, a to zvýšenie limitov pri ZNH na bežne a nie bežne dostupné tovary a služby na 70.000,-€ bez DPH /pred tým 20.000,-€/, zvýšenie hornej hranice pre stavebné práce zo súčasných 150.000 € na 180.000 € a zvýšenie hornej hranice pre hotelové, kultúrne a sociálne služby zo súčasných 200.000 € na 260.000 € .

Z dostupných štatistík totiž napríklad vyplýva, že 85 percent z kapitálových nákupov samospráv v roku 2016 nepresiahlo hodnotu 180.000 € bez DPH pre stavebné práce a približne 67 percent z nich ani sumu 70.000 € bez DPH na tovary či služby(Zdroj: INEKO).

Začiatkom októbra uskutočnila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) prieskum, ktorého výsledky ukazujú, čo si podnikatelia o tomto návrhu myslia.

Celkovo sme oslovili 4 463 podnikateľov a na prieskum odpovedalo 101. Prieskumu sa zúčastnilo 32,3% podnikateľov s obratom do 100 000€,  35,4% podnikateľov s obratom od 100 001€ do 1 000 000€,  24,2% podnikateľov s obratom od 1 000 001€ do 30 000 000€ a 8,1% podnikateľov s obratom 30 000 001€ a viac.

V prieskume bol zastúpený každý kraj na Slovensku. Najväčšie zastúpenie mal Bratislavský kraj (36,6%) a za nim Žilinský (14,9%). S rovnakým zastúpením nasledovali kraje Trnavský a Košický (9,9%). Za nimi sa ocitol Banskobystrický kraj (8,9%) a s malým rozdielom aj Trenčiansky (7,9%). Najmenšie zastúpenie mali Nitriansky (6,9%)  a Prešovský (5%) kraj.

Živnostníkov sa prieskumu zúčastnilo 9,9% a právnických osôb 90,1%,

S tým, že povinné zverejňovanie informácií o vyhlásení zákaziek s nízkou hodnotou vopred, je dôležitý nástroj umožňujúci podnikateľom aktívne sa zapájať do verejných súťaží súhlasí 85% odpovedajúcich (z toho 56% určite a 29% skôr súhlasí). Naopak, s týmto názorom skôr nesúhlasí 12% a úplne nesúhlasí 3%.

Väčšina podnikateľov, ktorí sa zúčastnili prieskumu sa verejných obstarávaní nezúčastňujú (65,3%), no zvyšných (34,7%) áno.

Dôvodov prečo sa podnikatelia na verejných obstarávaniach nezúčastňujú je viac. Nadpolovičná väčšina (53,5%) si myslí že účasť nemá význam, nakoľko je podľa ich názoru víťaz vopred dohodnutý. Ďalšia pomerne veľká skupina (43,7%) nemá dôveru v proces obstarávania. Za nimi nezaostávala ani podnikatelia (43,7%), ktorí sa verejných obstarávaní nezúčastňujú z toho dôvodu, že nie sú informovaní o priebehu súťaže. Tých, ktorí nemajú dôveru v obstarávateľov a tí, ktorých sa to netýka je rovnako veľa (19,7%).

Väčšina opýtaných (65%) si myslí, že opätovné zvýšenie limitov pri zákazkách s nízkou hodnotou (ZNH) predstavuje zhoršenie verejného obstarávania. Pre zvyšných (35%) to predstavuje zlepšenie verejného obstarávania.

Najväčšia časť (62,5%) z tých, ktorý považujú zvýšenie limitov za prínos, sa priklonila k názoru, že sa zrýchli a zjednoduší proces verejného obstarávania. Druhou skupinou (37,5%) boli tí, ktorí si myslia, že podnikatelia s dobrou povesťou môžu byť zvýhodnení pri výbere zo strany obstarávateľov. Najmenej účastníkov prieskumu (20%) je toho názoru, že menej konkurencie generuje vyššiu vysúťaženú cenu.

Na druhej strane, z tých ktorí majú za to že dôjde k zhoršeniu verejného obstarávania si 65,7% myslí, že je to obmedzenie konkurencie, keďže verejní obstarávatelia budú môcť zadať väčší počet zákaziek priamo. Až 64,2% si myslí, že ide o zníženie transparentnosti procesov obstarávania. Veľká časť odpovedajúcich (59,7%) zastávajú názor, že sa zvýši priestor pre korupciu účastníkov (ako obstarávateľov, tak podnikateľov) a 56,7% odpovedajúcich má za to, že limity sú privysoké a veľké percento obstarávania služieb a tovarov pôjde mimo verejnej súťaže.  Nadpolovičná väčšina si myslí (52,2%), že sa o zákazkách dozvie menej potenciálnych dodávateľov. K názoru, že ide o pokles dôvery podnikateľov v procesy verejného obstarávania sa priklonilo 46,3% odpovedajúcich.

Podnikatelia, ktorí sa zúčastnili prieskumu tvrdia, že verejne obstarávanie na Slovensku je: nedôveryhodné (74,3%), neefektívne (64,4%), skorumpované (49,5%), strata času a nákladov (41,6%), transparentné (2%), efektívne (2%), rýchle a dôveryhodné (0%).

*****************************

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.

Hlavnou črtou aktivít PAS je, že nesledujú záujmy jednotlivých podnikov alebo skupín podnikov, ale záujmy podnikateľského sektora ako celku v kontexte celospoločenského rozvoja. V realizovaných aktivitách sa naplno uplatňuje princíp starostlivosti o verejné statky. Cieľom je, aby sa podmienky na podnikanie zlepšovali pre všetkých, ktorí pôsobia na trhu.

Ak ste podnikateľka/podnikateľ a máte záujem zúčastniť sa prieskumov PAS, zašlite nám Váš email na pas@alianciapas.sk.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

Mohlo by vás zaujímať