Podnikatelia chcú posilniť právny štát

Štrnásť podnikateľských združení, zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr zoskupených v „Iniciatíve za vládu zákona (Rule of Law)“ pripravilo návrhy, ktoré majú prispieť k systematickému zlepšovaniu stavu justície, odstraňovaniu korupcie a zvyšovaniu transparentnosti a predvídateľnosti legislatívneho procesu na Slovensku.

V stanovisku, ktoré zástupcovia podnikateľskej koalície zaslali prezidentovi SR, predsedovi NR SR a odovzdali predsedovi vlády SR konštatujú, že súčasný stav justície, miera výskytu korupcie a nepredvídateľný legislatívny proces majú negatívny dopad na hospodársky rast a životnú úroveň občanov a predstavujú nielen spoločenský, ale aj ekonomický problém, pričom opäť vyzývajú na odbornú diskusiu o možných riešeniach. O vytvorení iniciatívy informovali podnikatelia vládu v júni 2014.

Odporúčania sú výsledkom práce odborných skupín zložených z expertov podnikateľských a zamestnávateľských združení, ktorí sa stretávali počas roka 2014 v rámci troch oblastí:

1. Transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu
2. Odstránenie korupcie ako negatívneho a škodlivého faktoru pre reputáciu Slovenska
3. Transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich aj zahraničných investorov

V oblasti transparentnosti a predvídateľnosti legislatívneho procesu navrhujú podnikatelia zaviesť systematický prístup v komunikácií s verejnosťou o legislatívnych zmenách a zaviesť do praxe analýzy vplyvov zákonov a regulačných opatrení (tzv. regulatory impact assessment – RIA). Za rovnako dôležité považujú podnikatelia zavedenie transparentného mechanizmu pripomienkovania poslaneckých návrhov, ako aj zlepšenie postupu preberania európskej legislatívy.

V oblasti odstraňovania korupcie experti z radov iniciatívy navrhujú zaviesť jednoznačné pravidlá a transparentné kritériá pri čerpaní prostriedkov z európskych fondov. Zároveň vnímajú za potrebné presadzovať princípy transparentnosti, odbornosti a kontinuity v rámci štátnej správy. Zodpovednosť si členovia iniciatívy uvedomujú aj smerom do vnútra podnikateľského sektora, preto podporujú aktivity zamerané na zlepšenie etických štandardov v rámci slovenského podnikateľského prostredia.

Podnikatelia považujú efektívnu a transparentnú justíciu za nutný prvok stabilného a predvídateľného podnikateľského prostredia. Pre zmenu negatívneho vnímania justičného systému je preto podľa nich potrebné prijať systematické opatrenia vo všetkých jeho zložkách. Navrhujú preto kroky, ktoré prispejú k skráteniu dĺžky súdnych konaní, zmenám v oblasti procesov konkurzu a reštrukturalizácie a zvýšeniu predvídateľnosti súdnych rozhodnutí.

Predstavitelia iniciatívy sú presvedčení, že pre posilnenie fungovania Slovenska ako právneho štátu je potrebný konštruktívny, celospoločenský dialóg, ku ktorému vyzývajú aj ústavných činiteľov.

Mohlo by vás zaujímať