Podnikatelia v Piešťanoch chcú spolupracovať s mestom, potenciál vidia najmä v cestovnom ruchu

Prieskum PAS a INEKO medzi podnikateľmi v okrese Piešťany o potrebe decentralizácie a možnostiach efektívnejšej spolupráce s predstaviteľmi samosprávy.

Podnikatelia v okrese Piešťany by sa radi viac zapájali do tvorby a implementovania mestských alebo regionálnych plánov rozvoja. Podľa väčšiny z nich na to mesto nevytvára vhodné príležitosti. V najbližších 5-10 rokoch vidia najlepší potenciál v rozšírení rozvoja cestovného ruchu, na čo je potrebná lepšia spolupráca samosprávy a podnikateľov z odvetvia. Dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily v okrese je podľa väčšiny nízka. Pre spomalenie úbytku obyvateľstva treba stavať viac nájomných bytov.

To sú hlavné závery prieskumu, ktorý vo februári uskutočnila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s inštitútom INEKO medzi podnikateľmi v okrese Piešťany. Zúčastnilo sa ho 50 miestnych podnikateľov všetkých veľkostí, z ktorých väčšina pôsobí v sektoroch služieb a obchodu. Cieľom prieskumu je poskytnúť predstaviteľom mesta spätnú väzbu od podnikateľov a tiež hľadať možnosti efektívnejšej spolupráce.

Prieskum je súčasťou projektu inštitútu INEKO, ktorý finančne podporuje Center for International Private Enterprise (CIPE).

Podrobnejšie závery

Viac ako polovica (54 %) podnikateľov hodnotí spoluprácu medzi mestom Piešťany a podnikateľmi zle. Dobre ju hodnotí len 20 % podnikateľov. Ostatní sa vyjadriť nevedeli.

Väčšina (68 %) podnikateľov tvrdí, že nemajú dostatočné informácie o dianí v meste. Zvyšných 32 % považuje informovanosť za dostatočnú.

Až 70 % podnikateľov je toho názoru, že mesto Piešťany nevytvára príležitosti pre podnikateľov, aby sa zapájali do tvorby a implementovania mestských alebo regionálnych plánov rozvoja. Iba 8 % podnikateľov tvrdí, že mesto takéto príležitosti pre podnikateľov vytvára. Zvyšných 22 % podnikateľov sa nevedelo vyjadriť.

Do procesu tvorby a implementovania regionálnych plánov by malo záujem zapojiť sa 64 % podnikateľov. Do tohto procesu by nevstúpilo 28 % podnikateľov. 8 % podnikateľov sa vyjadriť nevedelo.

Z prieskumu vyplýva, že v okrese Piešťany je lepšia dostupnosť pracovnej sily s nižšou kvalifikáciou. Zamestnanca s nižšou kvalifikáciou by našlo dostatočne rýchlo 63 % podnikateľov. Ak sa jedná o zamestnancov s vyššou kvalifikáciou, dostatočne rýchlo by ich našlo len 24 % podnikateľov.

Podnikatelia vidia v meste Piešťany a jeho okolí v najbližších 5-10 rokoch najlepší potenciál rozvoja nasledujúcich odvetví hospodárstva: a) rozšíriť rozvoj cestovného ruchu nad rámec súčasného rozvoja – 80 %, b) zdravotníctvo – 56 %, c) rozšíriť oblasť služieb starostlivosti o telo a dušu (wellness) – 50 %.

Pre okres Piešťany je významný cestovný ruch. Podnikatelia uviedli nasledovné aspekty, ktoré podľa nich bránia tomu, aby sa cestovný ruch ešte viac rozvíjal: a) lepšia spolupráca samosprávy a podnikateľov z odvetvia – 62 %, b) vybavenosť infraštruktúrou – 46 %, c) vyšší záujem samosprávy – 42 %.

Okrem cestovného ruchu je pre okres Piešťany významná aj poľnohospodárska výroba. Podľa podnikateľov bránia v rozvoji poľnohospodárskej výroby: a) nízky záujem vlády o poľnohospodárstvo – 49 %, b) slabé prepojenie poľnohospodárskej výroby s potravinárskym priemyslom – 47 %, c) nízka úroveň dotácií v porovnaní s okolitými štátmi – 45 %.

Mesto Piešťany už dlhodobo čelí úbytku obyvateľov a starnutiu populácie, čo má negatívny dopad na dostupnosť pracovnej sily. Aby sa tento trend zastavil, podnikatelia od samosprávy očakávajú nasledovné kroky: a) podporiť výstavbu nájomných domov – 64 %, b) sprístupniť viac športových zariadení – 34 %, c) uplatniť špeciálne podporné programy pre rodiny s deťmi – 34 %.

Podnikatelia sa na miestnej úrovni stretávajú s rôznymi problémami. Za najdôležitejšie považujú: a) 62 % – nízka kvalita regionálnych a miestnych ciest, b) 44 % – zdĺhavé územné a stavebné konanie, c) 36 % – nízka kvalita alebo nedostupnosť zdravotných služieb.

Hlavnými príčinami problémov, s ktorými sa podnikatelia stretávajú na miestnej úrovni sú: a) 50 % – nezáujem občanov o dianie na miestnej úrovni, nedostatočná kontrola, b) 46 % – nedostatky vo fungovaní obcí, c) 29 % – nezáujem centrálnej vlády o miestne problémy.

Za najzávažnejšie príčiny nedostatkov pri fungovaní obcí v okrese Piešťany podnikatelia považujú: a) prílišná byrokracia na úrovni obcí/VÚC – 56 %, b) slabé/nedostatočné personálne kapacity – 38 %, c) málo finančných prostriedkov – 28 %.

Podnikatelia sa vyjadrili aj k fungovaniu samospráv a potrebe ďalšej decentralizácie na celom Slovensku. Tu sú hlavné závery:

  • 82% podnikateľov súhlasí s tým, aby samosprávy na Slovensku dostali viac peňazí aj kompetencií od centrálnej vlády.
  • 84 % podnikateľov je za posilnenie kompetencií obcí a 4 % za ich oslabenie, 47 % je za posilnenie kompetencií VÚC a 31 % za oslabenie, 4 % je za posilnenie kompetencií centrálnej vlády a 75 % za oslabenie.
  • Výskyt korupcie a klientelizmu považuje za vážny problém na úrovni obcí 55 % podnikateľov, na úrovni VÚC 65 %, na úrovni okresných úradov 63 % a na úrovni centrálnej vlády 82 %.
  • 90% podnikateľov by podporilo, aby samosprávy získali väčší podiel z daní, ktoré štát vyberie na ich území s cieľom motivovať ich k rozvoju svojho územia a znížiť závislosť od centrálnej vlády.
  • 74% podnikateľov by podporilo, aby mali samosprávy väčšie právomoci v daňovej a poplatkovej politike, t.j. aby napríklad určovali a vyberali väčšiu časť príjmov z vlastných daní a poplatkov.
  • 86% podnikateľov by podporilo, aby sa výrazne zvýšil objem zdrojov Európskej komisie z programovacieho obdobia 2021-2027 určený pre mestské regióny na ich udržateľný rozvoj.
  • 86% podnikateľov nevie o možnosti zapojiť sa do tvorby programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov, ktoré vypracúvajú VÚC pre potreby získania prostriedkov z eurofondov na roky 2021 až 2027.

 

Celý prieskum nájdete TU.

 

Doplňujúce informácie:

Odpoveď nám poskytlo 50 podnikateľov z okresu Piešťany, z toho 94 % právnických osôb – podnikateľov  a zvyšných 6 % živnostníkov.

Z podnikateľov, ktorých sme oslovili zamestnáva najviac z nich 1 – 9 zamestnancov, a to až 52 %. O niečo menej (32 %) podnikateľov zamestnáva 10 – 49 ľudí. 6 % podnikateľov zamestnáva 50 – 249 ľudí a 2 % podnikateľov majú 250 – 999 zamestnancov. 8 % podnikateľov nezamestnáva nikoho.

Z podnikateľov, ktorí sa prieskumu zúčastnili má 46 % obrat od 100 001€ do 1 000 000€, 32 % podnikateľov má obrat do 100 000€ a zvyšných 22 % má obrat od 1 000 001€ do 30 000 000€.

Viac ako polovica (58 %) podnikateľov pôsobí v oblasti služieb. Nasledovali podnikatelia z odvetví: obchod (24 %), priemysel a iné (14 %), poľnohospodárstvo a stavebníctvo (4 %) a energetika (2 %).

Mohlo by vás zaujímať