Podnikateľská etika

V 70-tych rokoch minulého storočia sa vyprofilovala nová spoločenskovedná disciplína, ktorá sa začala systematicky a intenzívne zaoberať otázkami morálky a etiky v hospodárstve. Preklad jej anglického názvu business ethics ako podnikateľská etika vedie často k omylu, že ide o etiku podnikateľov. Áno, etika podnikateľov je súčasťou podnikateľskej etiky, ale spolu s ňou podnikateľská etika obsahuje ďalšie oblasti v ekonomike, ktoré sú sprevádzané morálnou činnosťou ekonomických subjektov. Výraz podnikateľská etika v našom kultúrnom prostredí spájame s morálkou a etikou v celom hospodárstve, vo všetkých jeho sférach a oblastiach, so všetkými ekonomickými subjektmi – jednotlivcami, podnikmi, organizáciami, štátom – ktorých aktivity majú dopad na ekonomiku.

 

Výraz podnikateľská etika  sa používa na označenie dvoch javov – podnikateľskej etiky ako vedy a podnikateľskej etiky v praxi, preto je užitočné ujasniť si rozdiel medzi týmito javmi.

Podnikateľská etika ako veda znamená súhrn poznatkov, ktoré sú výsledkom objektívneho a kritického myslenia.

Podnikateľská etika v praxi predstavuje reálny stav aplikácie podnikateľskej etiky vo všetkých úrovniach a oblastiach hospodárskeho života v konkrétnom štáte, regióne, podniku alebo organizácii.

Je teda rozdiel, či sa hovorí o súhrne poznatkov, ktoré  sú k dispozícii spoločnosti,  – obzvlášť však ekonomickým subjektom – na pochopenie vzťahu medzi etikou a ekonomikou, a medzi samotnou ekonomickou realitou, viac či menej (alebo vôbec) preniknutou etickými pravidlami.

Podnikateľskou etikou v praxi sa rozumie aplikácia podnikateľskej etiky ako vedy do reálneho ekonomického života a včleňovanie etických – univerzálnych – pravidiel do ekonomickej morálky.

Mohlo by vás zaujímať