Podnikateľské prostredie sa naďalej zhoršuje

Výsledky IPP za 3. štvrťrok 2011

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v treťom štvrťroku 2011 opäť zhoršilo. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 89,2 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom predstavuje pokles o 1,35 %. Hodnota IPP tak prvýkrát v desaťročnej histórii klesla pod hranicu 90 bodov. Pociťované zhoršenie je najmä dôsledkom nestabilnej politickej situácie na domácej scéne po páde vládneho kabinetu. K poklesu indexu prispela aj pretrvávajúca neistota na svetových finančných trhoch a dlhodobo kritizované neuspokojivé pomery v súdnictve.

V treťom štvrťroku 2011 zaznamenala najväčší pokles položka funkčnosť politického systému v štáte. Táto položka klesla oproti minulému štvrťroku o 7,59 % na aktuálnu hodnotu 38,0 bodu. Pokles tejto položky súvisí so súčasnou politickou situáciou, ktorá ma priamy vplyv na stabilitu hospodárstva a tým aj podnikateľského prostredia. Jedným z najnegatívnejších aspektov, voči ktorým sa z radov podnikateľov čoraz častejšie ozývajú kritické hlasy, je nestálosť politických rozhodnutí, čo z dlhodobého hľadiska negatívne ovplyvňuje nálady podnikateľov. Kriticky je hodnotený aj fakt, že namiesto očakávaných konštruktívnych pokrokových zmien prichádzajú iba čiastkové riešenia, ktoré sú navyše často politicky motivované.

Druhý najväčší pokles zaznamenala položka vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva, ktorá klesla o 4,87 % na hodnotu 18,8 bodu.  Oblasť súdnictva patrí medzi permanentne najviac kritizované a mnohokrát je označovaná ako jedna z najväčších neriešených bariér podnikania. Dlhodobo klesá dôvera k súdnemu aparátu ako celku. Nespokojnosť súvisí najmä s dĺžkou trvania sporov a nedostatočnou nestrannosťou ľudí pracujúcich v justičnej sfére. Podnikatelia oceňujú zmeny, ktoré sa v súdnictve udiali za posledné obdobie a hodnotia ich pozitívne (napríklad prijatie novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii z dielne ministerky spravodlivosti), no volajú po komplexnej náprave v tejto oblasti, aj keď ju vnímajú ako beh na dlhé trate.

Tretí najväčší pokles (3,86 %) pripísali podnikatelia položke spoľahlivosť a finančná disciplína obchodných partnerov, ktorá tak dosiahla hodnotu 73,7 bodu. Zlepšeniu podnikateľského prostredia bráni pretrvávajúca nízka platobná disciplína obchodných partnerov. Množia sa aj prípady krádeží a podvodov, ktorým nedokáže zabrániť legislatíva a jej nedostatočný výkon.

Výraznejšie negatívne hodnotenia zaznamenali aj ďalšie položky, medzi ktoré patrí uplatňovanie princípu rovnosti pred súdom, cenová stabilita, ale aj stálosť a predvídateľnosť hodnoty výmenného kurzu EUR.

Naopak, najpozitívnejšie bola hodnotená položka pracovnoprávna legislatíva, ktorá so ziskom 3,35 % dosiahla hodnotu 69,3 bodu. Podnikatelia oceňujú najmä prínos novely Zákonníka práce, vďaka ktorej získali v personálnej oblasti možnosť pružne reagovať na aktuálne požiadavky odberateľov.

Druhá najlepšie hodnotená položka bola regulácia cezhraničného obchodu, ktorá s rastom o 0,26 % dosiahla hodnotu 164,4 bodu. Veľmi mierny rast zaznamenala aj položka funkčnosť štátnych inštitúcií, ako sú kataster a daňové úrady, čo môže súvisieť aj so začatou  reformou finančnej správy, ktorej cieľom je zlúčiť daňovú, colnú a odvodovú agendu pod jednu inštitúciu.

Zlepšila sa aj informačná otvorenosť podnikov a rástol aj ukazovateľ investičného a technologického rozvoja firiem.

Mohlo by vás zaujímať