Prezidentka PAS/The President of BAS

Bc. Radoslava Pobjecká

Je absolventkou Trnavskej univerzity v odbore sociológia. Už počas štúdia vysokej školy založila maklérsku spoločnosť CENTRUM POISTENIA s niekoľkými pobočkami po Slovensku, kde je aktuálne zodpovedná za oddelenie manažmentu priemyselných a korporátnych rizík a strategické partnerstvá. Na zasadnutí Grémia PAS 22. novembra 2023 bola zvolená za prezidentku Podnikateľskej aliancie Slovenska.

She is a graduate of the University of Trnava in the field of sociology. Already during her university studies, she founded the brokerage company CENTRUM POISTENIA with several branches in Slovakia, where she is currently responsible for the department of industrial and corporate risk management and strategic partnerships. At the meeting of the PAS Committee on November 22, 2023, she was elected president of the Business Alliance of Slovakia.

Prezident je najvyšším predstaviteľom PAS. Jeho hlavnou povinnosťou je zastupovať PAS navonok.  Prezident je volený na obdobie dvoch rokov.

The President is the highest representative of BAS. His main responsibility is to represent BAS. The President is elected for a two-year period.

Mohlo by vás zaujímať