Primus/Pessimus 2019

Vážená respondentka, Vážený respondent,

dovolili sme si pre Vás pripraviť formulár pre účely hodnotenia zákonov prijatých/navrhnutých v roku 2019 do Národnej rady SR na základe ktorého vytvoríme rebríček najlepších a najhorších návrhov zákonov v roku 2019. Na základe rebríčka udelíme cenu Primus/Pessimus.

Predkladateľovi najlepšieho zákona zašleme diplom Primus a predkladateľovi najhoršieho zákona diplom Pessimus, a to aj s odborným zdôvodnením prečo je jeho návrh najlepší alebo najhorší zo sledovaných v danom roku. Výsledky zašleme všetkým parlamentným stranám, vláde, predsedovi národnej rady a prezidentke a budeme ich aj mediálne propagovať.

Informácia pre respondentov: Kliknutím na návrh zákona sa Vám v novom okne otvorí podrobnejšia informácia o zákone.

Ďakujeme Vám za vyjadrenie názoru na kvalitu zákonov týkajúcich sa podnikateľského prostredia na Slovensku. Podnikateľská aliancia Slovenska informuje verejnosť o názoroch podnikateľov na kvalitu a stav podnikateľského prostredia ako aj legislatívy a zároveň vďaka Vašim odpovediam je schopná ovplyvňovať podnikateľské prostredie v zmysle svojich zásad pozitívnym smerom, na prospech všetkých podnikateliek a podnikateľov a tým aj občianok a občanov SR.

Miera súhlasu – podobne ako pri hodnotení položiek indexu IPP je možné pri každom opatrení zaznačiť hodnotu v intervale od -3 (absolútny nesúhlas s opatrením) až po +3 (úplný súhlas).
Dôležitosť – vyjadruje, aký veľký vplyv má hodnotené opatrenie na fungovanie Vašej spoločnosti, resp. chod celého hospodárstva. Pohybuje sa v rozmedzí od 0% (zanedbateľný vplyv) po 100% (zásadný vplyv).
1) Novela zákona o dani z príjmov 
Predložený návrh novely zákona zavádza novú sadzbu dane z príjmu pre daňovníkov s obratom do 100 000 Eur. Konkrétne sa sadzba znížila na 15 %.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
2) Novela zákona o minimálnej mzde
Novela mení spôsob výpočtu minimálnej mzdy na 60% priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
3) Novela zákonníka práce
Novela prináša zvýšenie dĺžky základnej výmery dovolenky na päť týždňov aj pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
4) Novela obchodného zákonníka
Zámerom návrhu je  v záujme ochrany najmä malých a stredných podnikateľov, bojovať proti daňovým podvodom vytvorením podmienok na potieranie nečestných praktík pri likvidáciách obchodných spoločností, ako aj zaviesť a zefektívniť funkčné prepojenie verejných registrov týkajúcich sa podnikateľského sektora s cieľom zvýšiť transparentnosť podnikateľského prostredia a poskytnúť nielen podnikateľom relevantné informácie o subjektoch zapísaných v obchodnom registri, ktorí vstupujú do zmluvných a iných právnych vzťahov.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
5) Novela zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií
Novelou zákona sa zvýšil bankový odvod o 100% a z dočasného odvodu sa stal trvalý.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
6) Novela zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy
Cieľom predkladaného návrhu je v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ pokračovať v snahe o odbúranie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb prostredníctvom tzv. druhej vlny znižovania administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy, rozšíriť rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické osoby a právnické osoby nebudú musieť orgánom verejnej moci predkladať v listinnej podobe.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
7) Novela zákona o poskytovaní vianočného príspevku
Účelom navrhovanej právnej úpravy je zvýšenie hornej hranice nároku na výplatu vianočného príspevku z pôvodných 60 % na 65 % priemernej mesačnej mzdy z predchádzajúceho roka a zvýšenie sumy vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia na dvojnásobok jeho súčasnej úrovne.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
8) Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky
Navrhuje sa zakotviť ústavnú garanciu zamestnanca na odmenu, ktorá nebude nižšia ako minimálna mzda. Ide o základný nástroj zabezpečenia, aby zamestnanec mal garantovanú najnižšiu úroveň odmeny za vykonanú prácu v súvislosti s jeho právom na odmenu, ktorá mu zabezpečí dôstojnú životnú úroveň. Návrh taktiež reflektuje potrebu ústavného vyjadrenia hranice dôchodkového veku, teda veku, po dosiahnutí ktorého štát garantuje hmotné zabezpečenie na primeranej úrovni.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
9) Návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov
Návrh na zrušenie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov sa predkladá ako reakcia na predbežné opatrenie prijaté zo strany Európskej komisie na pozastavenie uplatňovania tohto zákona.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
10) Novela zákona o sociálnom poistení
Zámerom novely je zabezpečiť súlad súčasnej právnej úpravy určovania dôchodkového veku s ústavou sa navrhuje upraviť najvyšší dôchodkový vek v štyroch úrovniach diferencovaných v závislosti od počtu vychovaných detí.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
11) Novela zákona o sociálnom poistení
Zámerom návrhu je spravodlivejšie vypočítavať dôchodky ľuďom, ktorí sú alebo boli sporiteľmi v II. pilieri. Kvôli nesprávne nastavenému vzorcu sa im totiž priznávajú nižšie dôchodky, ako by im mali patriť.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
12) Novela zákona o správe daní
Zámerom návrhu je zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov a zefektívnenie niektorých ustanovení zákona. Prináša a)skrátenie lehoty, v ktorej správca dane nemôže povoliť odklad alebo platenie dane v splátkach z dôvodu, že daňový subjekt nedodržal podmienky uvedené v rozhodnutí správcu dane, z piatich rokov na dva roky, b)ruší sa povinnosť daňových subjektov nahlasovať správcovi dane čísla zriadených bankových účtov, c)nový spôsob exekúcie, zadržaním vodičského preukazu, d)zníženie administratívnej záťaže podnikateľov pri dodatočnom doevidovaní paragónov do pokladnice e-kasa klient bez povinnosti vytlačenia pokladničného dokladu
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
Meno respondenta:
Funkcia:
Podnik:
E-mail:

Ďakujeme Vám za vyjadrenie názoru na kvalitu zákonov týkajúcich sa podnikateľského prostredia na Slovensku. Podnikateľská aliancia Slovenska informuje verejnosť o názoroch podnikateľov na kvalitu a stav podnikateľského prostredia ako aj legislatívy a zároveň vďaka Vašim odpovediam je schopná ovplyvňovať podnikateľské prostredie v zmysle svojich zásad pozitívnym smerom, na prospech všetkých podnikateliek a podnikateľov a tým aj občianok a občanov SR.