Rada PAS/BAS Policy Board

Rada PAS zabezpečuje realizáciu a koordináciu všetkých aktivít PAS. Má minimálne piatich členov, z ktorých troch volia členovia PAS. Členmi Rady PAS sú aj viceprezidenti PAS, ak sú zvolení. Rada pripravuje ročný plán činnosti PAS, priebežne vyhodnocuje jeho plnenie a koordinuje aktivity PAS a výkonného riaditeľa.

BAS Policy Board is responsible for realization and coordination of all BAS activities. It has a minimum of five members, three of them are elected by BAS members. BAS Policy Board members are Vice-presidents as well, if they have been elected. The Board prepares one-year plan of BAS activities, continuously evaluates realization of the plan and coordinates activities of BAS and the executive director.

Členovia Rady PAS / Policy board members

Bc. Radoslava Pobjecká – prezidentka PAS

Ing. Ivan Košalko, MBA – viceprezident

Mgr. Ivan Gašperec, LL.M. – viceprezident

Ing. Martin Lidaj, MBA, LL.M. – výkonný riaditeľ

Ing. Róbert Kičina, MBA

Róbert Kičina študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Fakulte podnikového manažmentu odbor finančný manažment a účtovníctvo podniku. Neskôr si rozšíril vzdelanie štúdiom všeobecného manažmentu na City University of Seattle. Od roku 2003 do 2015 zastával pozíciu výkonného riaditeľa PAS.

Róbert Kičina studied Financial management and accounting at Faculty of Business Management of University of Economics in Bratislava. Later he broadened his education by study of general management at City University of Seattle. He held the post of the BAS Executive Director from 2003 until 2015.

Ing. Ján Marušinec

Ján Marušinec je absolventom Ekonomickej Univerzity v Bratislave a Univerzity Martina-Luthera v Halle-Wittenberg v Nemecku. Pracoval na rôznych vysokých pozíciách v štátnej a verejnej správe (poradca štátneho tajomníka MF SR, Senior Budget Officials (SBO) and Public Management Committee (PUMA) of OECD MF SR, riaditeľ Odboru rozpočtových analýz MF SR, externý poradca predsedu vlády SR, poradca predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, poradca primátora mesta Bratislava), ako aj v treťom sektore (INEKO, Mesa10).

Ján Marušinec is a graduate of University of Economics in Bratislava and Martin Luther University in Hall-Wittenberg, Germany. He has worked in several high positions at state and public administration (Advisor to State Secretary at Ministry of Finance of the Slovak Republic, Senior Budget Officials (SBO) and Public Management Committee (PUMA) of OECD MF SR, Director of Budget Analyse Department at MFSR, External advisor to Prime Minister of SR, Advisor to the chairman of Bratislava self-governing region , advisor to the city mayor of Bratislava) and in the third sector as well (INEKO, Mesa10).

Ing. Soňa Svoreňová

Vyštudovala v rokoch 2003 – 2008 Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultumedzinárodných vzťahov v odbore Medzinárodné hospodárske vzťahy. Po ukončení štúdia pôsobila v oblasti cestovného ruchu ako sprievodkyňa. V rokoch 2011 – 2012 bola členkou predsedníctva Slovenskej spoločnosti  sprievodcov cestovnéhu ruchu, v rokoch 2012 – 2021 členkou predstavenstva Bratislava Tourist Board. Od roku 2019 pôsobí v Krajskej organizácii cestovného ruchu Turizmus Regiónu Bratislava ako poradca pre stratégiu. 

V roku 2015 je majiteľkou a konateľkou cestovnej kancelárie Ponte tour s.r.o., od roku 2022 konateľkou Equitour s.r.o.  Od roku 2018 je poslankyňou mestského zastupiteľstva Vrakuňa, miestnej časti Bratislavy a od roku 2022 aj poslankyňou Bratislavského samosprávneho kraja. V rokoch 2014 – 2022 bola poslankyňou mestského zastupiteľstva v Bratislave a predsedkyňa komisie cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce. Hovorí anglicky, nemecky, taliansky a francúzsky.

In 2003 – 2008 she graduated at the University of Economics in Bratislava, Faculty of International Relations, majoring in International Economic Relations. After completing her studies, she worked in the field of tourism as a tour guide. In the years 2011 – 2012 she was a member of the board of the Slovak Society of Tourist Guides, in the years 2012 – 2021 a member of the board of the Bratislava Tourist Board. Since 2019, she is working in the Regional Organization of Tourism Turizmus Region Bratislava as a strategy advisor.

Since 2015 is she is the owner and CEO of the travel agency Ponte tour s.r.o., since 2022 the CEO of Equitour s.r.o. She is a member of the Vrakuňa city council, a local part of Bratislava since 2018 and since 2022 also a member of the Bratislava self-governing region. In the years 2014 – 2022, she was a member of the city council in Bratislava and chairwoman of the commission for tourism and international cooperation. She speaks English, German, Italian and French.

Mohlo by vás zaujímať