Rada PAS/BAS Policy Board

Rada PAS zabezpečuje realizáciu a koordináciu všetkých aktivít PAS. Má minimálne piatich členov, z ktorých troch volia členovia PAS. Členmi Rady PAS sú aj viceprezidenti PAS, ak sú zvolení. Rada pripravuje ročný plán činnosti PAS, priebežne vyhodnocuje jeho plnenie a koordinuje aktivity PAS a výkonného riaditeľa.

BAS Policy Board is responsible for realization and coordination of all BAS activities. It has a minimum of five members, three of them are elected by BAS members. BAS Policy Board members are Vice-presidents as well, if they have been elected. The Board prepares one-year plan of BAS activities, continuously evaluates realization of the plan and coordinates activities of BAS and the executive director.

Členovia Rady PAS/ Policy board members

Bc. Radoslava Pobjecká

Radoslava Pobjecká študovala na Trnavskej univerzite a na Brno International Business School. V roku 2007 založila a je konateľkou CENTRUM POISTENIA s.r.o., od roku 2018 aj CENTRUM ÚVEROV s.r.o.

Ing. Róbert Kičina, MBA

Róbert Kičina študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Fakulte podnikového manažmentu odbor finančný manažment a účtovníctvo podniku. Neskôr si rozšíril vzdelanie štúdiom všeobecného manažmentu na City University of Seattle. Od roku 2003 do 2015 zastával pozíciu Výkonného riaditeľa PAS.

Róbert Kičina studied Financial management and accounting at Faculty of Business Management of University of Economics in Bratislava. Later he broadened his education by study of general management at City University of Seattle. He held the post of the BAS Executive Director from 2003 until 2015.

Ing. Ján Marušinec

Ján Marušinec je absolventom Ekonomickej Univerzity v Bratislave a Univerzity Martina-Luthera v Halle-Wittenberg v Nemecku. Pracoval na rôznych vysokých pozíciách v štátnej a verejnej správe (poradca štátneho tajomníka MF SR, Senior Budget Officials (SBO) and Public Management Committee (PUMA) of OECD MF SR, riaditeľ Odboru rozpočtových analýz MF SR, externý poradca predsedu vlády SR, poradca predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, poradca primátora mesta Bratislava), ako aj v treťom sektore (INEKO, Mesa10).

Ján Marušinec is a graduate of University of Economics in Bratislava and Martin Luther University in Hall-Wittenberg, Germany. He has worked in several high positions at state and public administration (Advisor to State Secretary at Ministry of Finance of the Slovak Republic, Senior Budget Officials (SBO) and Public Management Committee (PUMA) of OECD MF SR, Director of Budget Analyse Department at MFSR, External advisor to Prime Minister of SR, Advisor to the chairman of Bratislava self-governing region , advisor to the city mayor of Bratislava) and in the third sector as well (INEKO, Mesa10).

Mohlo by vás zaujímať