Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie

Predkladateľ: Pavol Pavlis, minister hospodárstva SR

Cieľom tohto dokumentu je, na základe prezentovaného vývoja v roku 2013 a 2014, charakterizovať stav a vývoj podnikateľského prostredia v Slovenskej republike.

Správa vychádza z komparácií výsledkov pravidelných hodnotení rozvinutosti podnikateľského prostredia krajín sveta (Doing Business 2015 a The Global Competitiveness Report WEF 2014), ako aj vlastných analýz opierajúcich sa o dostupné štatistické údaje o stave jednotlivých ekonomík (ŠÚ SR, OECD, Eurostat), strategické materiály EK, prípadne dokumenty vypracovávané na národnej úrovni.

Správa konštatuje zlepšovanie v hodnotení podnikateľského prostredia, kde si v rebríčku Svetovej banky Doing Business zlepšila pozíciu o 12 miest, avšak to iba vďaka zmene metodiky, pretože pri prepočte podľa novej metodiky došlo k zhoršeniu o 2 miesta na 37. miesto.

Predložená správa je zameraná aj na analýzu jednotlivých čiastkových oblastí ovplyvňujúcich kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku a ich komparáciu s vývojom v krajinách ako Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Estónsko, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko. Ide o krajiny ekonomicky a regionálne príbuzné (krajiny V4), novších členov EÚ, ako aj stredoeurópskych ekonomických lídrov, s potenciálom pre využitie aplikovaných príkladov dobrej praxe.

Správa poskytuje podrobné hodnotenie krajín na základe ukazovateľov stavu podnikateľského prostredia so zameraním na makroekonomické indikátory vývoja ekonomiky, daňovo-odvodové zaťaženie, trh práce a jeho dopady na ekonomiku krajiny, ale aj špecifické oblasti podnikateľského prostredia, akými sú bariéry vstupu na trh, či kľúčové problémy podnikateľov v jednotlivých krajinách. V rámci analýzy boli rozpracované aj ďalšie špecifické oblasti identifikované zo strany MH SR, a to predovšetkým ceny kľúčových vstupov – elektrina, plyn, pohonné hmoty a iné. Výsledky hodnotenia a porovnania s vybratými krajinami sú spracované do podoby SWOT analýzy s následným návrhom odporúčaní, ktoré majú odstrániť slabé stránky a eliminovať identifikované riziká.

Súčasťou materiálu je stručná správa o stave malého a stredného podnikania v SR v roku 2013, ktorú vypracovala na základe svojich kompetencií v oblasti podpory rozvoja a rastu malého a stredného podnikania Slovak Business Agency.

Správa tiež obsahuje aktuálnu informáciu o agende lepšej regulácie SR a výsledky merania administratívnych nákladov podnikania, ako aj opatrenia, ktoré budú východiskom pri realizovaní ďalších aktivít s cieľom znižovania administratívneho zaťaženia podnikateľov a zlepšenia konkurencieschopnosti v SR.

Text-to-speech function is limited to 100 characters

Mohlo by vás zaujímať