Vláda SR: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií – nové znenie

Predkladateľ: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

Potreba úpravy sadzieb mýta pre vozidlá vykonávajúce prepravu osôb a taktiež výška mýta, zníženie sadzieb mýta zabráni zvyšovaniu cestovného.
– Vozidlá kategórie M1, ani keď majú hmotnosť nad 3,5 tony (napr. obytné prívesy) v súčasnosti nepodliehajú spoplatneniu
– Zvýhodňujú sa ekologické vozidlá, preto bolo zníženie sadzieb rôznorodé:
o EURO 0, I, II zníženie 40 %
o EURO III zníženie 46 %
o EURO IV, V, EEV zníženie 67,6 %

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať