Vláda SR: Návrh politiky vlády SR na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR (stratégia Singapur)

Predkladateľ: minister hospodárstva

Slovenská republika v predchádzajúcich rokoch zaznamenala pokles kvality podnikateľského prostredia, čo sa odzrkadlilo v hodnotení Svetovej banky a Svetového ekonomického fóra. Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR predkladá dokument obsahujúci smerovanie aktivít ústredných orgánov štátnej správy na zlepšovanie podnikateľského prostredia tak, aby sa stalo jedným z najkonkurencieschopnejších v rámci Európskej únie a vo svete. Dôkazom týchto snáh je návrh opatrení na znižovanie administratívnych nákladov a záťaže, v  ktorých rámci sú určení gestori a harmonogram ich plnenia.

Materiál vychádza z „Návrhu odporúčaní na znižovanie administratívnej záťaže pre podnikateľov“, ktorý bol predložený do legislatívneho konania na jar 2010 a obsahoval odporúčania sformulované na základe I. etapy v rámci projektu merania administratívneho zaťaženia podnikania. Ku koncu roka 2010 bol návrh doplnený o odporúčania sformulované počas II. etapy merania administratívneho zaťaženia podnikania. Predkladaný materiál teda obsahuje súčasne odporúčania z II. etapy a aktualizované odporúčania z I. etapy merania administratívneho zaťaženia podnikania.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

Mohlo by vás zaujímať