Vláda SR: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách

Predkladateľ: ministerstvo financií SR

Ratifikáciou dodatku preberie Slovenská republika na seba záväzok poskytnúť EFSF záruku za dlhové finančné nástroje vydávané EFSF v prípade žiadosti členského štátu eurozóny o finančnú podporu a podieľať sa ďalších záručných mechanizmoch potrebných na získanie AAA ratingu, teda poskytnutím dodatočných záruk EFSF podľa Rámcovej zmluvy EFSF  do výšky 165% svojho ručiteľského príspevku. Z tohto dôvodu sa suma 4, 371 mld. eur uvedená v § 5 ods. 2 zákona č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvyšuje na sumu 7,727 mld. eur a zároveň sa § 5 ods. 5 mení % kvocientu pripadajúceho na každého ručiteľa zo 120 na 165. V prípade, že by dlžníci neboli schopní splácať poskytnuté úvery a následne by EFSF nebola schopná splácať úroky alebo istinu vydaných nástrojov financovania, musel by štát zrealizovať špecifickú štátnu záruku (t.j. uhradiť záväzky voči investorom namiesto EFSF) a táto skutočnosť by negatívne ovplyvnila deficit a dlh verejnej správy v čase jej realizácie.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

Mohlo by vás zaujímať