Vláda SR: Novela zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií

Uvedená novela zákona s účinnosťou od 1. januára 2012 upravuje povinnosť platenia odvodu pre platiteľa odvodu, výšku a spôsob jeho platenia, ako aj správu a kontrolu odvodov, a to v nadväznosti na pripravovaný európsky režim odvodov vybraných finančných inštitúcií. Sadzba odvodu na príslušný kalendárny rok je 0,4 % zo základu definovaného v zákone.

Cieľom je prispieť k vytvoreniu mechanizmov podieľania sa týchto finančných inštitúcií na nákladoch budúcich finančných kríz v bankovom sektore, k zabezpečeniu spravodlivého rozdelenia záťaže a k predchádzaniu vzniku rozsiahlych výdavkov pre daňových poplatníkov, vládu a hospodárstvo v prípade riešenia finančných kríz a k ochrane stability finančného sektora Slovenskej republiky.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

Mohlo by vás zaujímať