Vláda SR: Novela zákona o službách zamestnanosti

Predkladateľ: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

Opatrenia prijaté vládou doteraz kladne ovplyvnili vývoj zamestnanosti ohrozených skupín. Naďalej je potrebné sústrediť sa na prvky, ktoré urýchľujú hospodársky rast a jeho udržateľnosť.
Novelou sa sleduje najmä vytváranie priestoru na podporu legálneho zamestnávania ľudí, ktorí v dôsledku globálnej ekonomickej krízy prišli o zamestnanie a zároveň zamedzenie negatívnych javov v súvislosti s nelegálnym zamestnávaním. Zároveň sa vytvára aj legislatívny rámec vytvorením nového systému podpory flexibility zmeny zamestnania.

Cieľom predložených návrhov je aj zmierniť podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti a rozšíriť rámec opatrení na potieranie nelegálneho zamestnávania.

Konkrétne opatrenia obsiahnuté v novele:
– úprava podmienok, za ktorých môže uchádzač o zamestnanie vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť, ako jedno z opatrení na zamedzenie výkonu nelegálnej práce;
– úprava podmienok poskytovania príspevku na podporu udržania zamestnania prostredníctvom vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 50d o povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov počas obdobia, v ktorom nebude zamestnancom prideľovať prácu v prípade vážnych prevádzkových dôvodov
– zavedenie dávky na podporu flexibility zmeny zamestnanosti bezprostredne po skončení pracovného pomeru na určitú dobu alebo obdobného pracovného vzťahu na určitú dobu, ktorý trval viac ako tri kalendárne mesiace, na zabezpečenie príjmu, ak prechod z jedného zamestnania do ďalšieho zamestnania nie je plynulý s obmedzenou účinnosťou do 31. decembra 2010,
– rozšíriť pôsobnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznamovať na účely zrušenia živnostenského oprávnenia príslušným orgánom opakované porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. povinnosť ukladať pokuty za porušenie povinností podľa zákona o službách zamestnanosti, nelegálne zamestnávanie a ustanovuje sa dolná a horná hranica pokút.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať