Zmeniť novelu Zákonníka práce

(stanovisko PAS)

Podnikateľská aliancia Slovenska hodnotí vládou schválenú verziu novely Zákonníka práce ako nedostatočnú. Napriek tomu, že sa mení až 140 ustanovení tohto zákona, predmetná novela nemá potenciál zaviesť do pracovného práva takú úroveň flexibility, aká v ňom bola pred rokom 2007. Z tohto dôvodu vyzýva PAS poslancov Národnej rady SR, aby sa pri rokovaní o novej podobe Zákonníka práce sústredili predovšetkým na úpravu troch kľúčových bodov, ktorými sú: náklady spojené s prepúšťaním pracovníkov, dĺžka nadčasovej práce a pozícia zástupcov zamestnancov pri manažérskom rozhodovaní v podnikoch.

Výpovedná doba v trvaní 5 mesiacov síce mierne zníži dnešné náklady na prepúšťanie služobne starších zamestnancov, no v porovnaní so stavom pred rokom 2007, kedy mali takíto zamestnanci nárok na tri mesačné platy, budú zamestnávatelia nútení platiť o dve tretiny viac. Pri prepúšťaní služobne starších zamestnancov budú podniky musieť naďalej znášať zvýšené neproduktívne náklady na vyplácanie odstupného, pričom by sa tieto peniaze dali využiť efektívnejšie na rozvoj podnikania a perspektívnu tvorbu nových pracovných miest. Vo väčšine krajín OECD je dnes doba výpovednej lehoty a odstupného kratšia ako na Slovensku. Novelou navrhnuté odstupňovanie trvania výpovednej doby síce pozíciu SR voči iným krajinám OECD mierne zlepší, ale zďaleka nedosiahne úroveň krajín ako USA, Nový Zéland, Veľká Británia, Austrália, ktoré sú charakteristické nízkou ochranou zamestnancov pri prepúšťaní, ale aj nízkou úrovňou nezamestnanosti. Slovensko má pritom vlastnú pozitívnu skúsenosť ako flexibilný zákonník práce podnecuje rast zamestnanosti a ekonomiky. Z uvedených dôvodov požaduje PAS skrátenie povinného trvania výpovednej doby z navrhovaných piatich mesiacov na maximálne tri mesiace s možnosťou dohadovania dlhšej výpovednej doby v kolektívnom vyjednávaní alebo priamo medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Do novely sa nedostala pôvodne zvažovaná myšlienka rozšírenia dobrovoľnej nadčasovej práce, čo by zlepšilo schopnosť podnikov vyrovnávať sa s nárazovými zákazkami a umožnilo zamestnancom dosiahnuť nadštandardný príjem.  Súčasné obmedzenie nadčasov navyše komplikuje výkon niektorých povolaní, napríklad v zdravotníctve. Možnosť rozšírenia limitu nadčasovej práce po dobrovoľnej dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom zníži transakčné náklady v podnikoch, ktorým dnes nepostačuje zákonom stanovený rozsah nadčasovej práce a tak sú nútené obchádzať Zákonník práce cez dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, spoluprácou so živnostníkmi alebo formou mimoriadnych odmien. Z uvedených dôvodov požaduje PAS zrušenie obmedzenia dobrovoľnej nadčasovej práce, ktorej rozsah navrhuje dohadovať na podnikovej úrovni medzi zamestnancom a zamestnávateľom, prípadne v kolektívnom vyjednávaní.

Závažným nedostatkom predkladanej novely  Zákonníka práce je fakt, že nerieši obmedzenie manažérskych kompetencií, ktoré získali zástupcovia zamestnancov v roku 2007. Ide o 16 ustanovení Zákonníka práce, kedy je platnosť manažérskeho rozhodnutia vedenia spoločnosti podmienená dohodou so zástupcami zamestnancov. Ide napríklad o vydávanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času,  či normovanie práce. Vzhľadom na to, že predstavitelia zástupcov zamestnancov nenesú zodpovednosť za manažérske rozhodnutia voči akcionárom, neinvestujú vlastné peniaze do fungovania a rozvoja podniku a neznášajú podnikateľské riziko, požaduje PAS, aby sa v novej podobe Zákonníka práce nahradila povinnosť dohodnúť sa povinnosťou prerokovať predmetné rozhodnutia so zástupcami zamestnancov. Odstránila by sa tým súčasná nesystémová nerovnováha medzi absentujúcou zodpovednosťou zástupcov zamestnancov za výsledky podniku a ich nadštandardnou právomocou tento výsledok ovplyvňovať.

V čase, keď Slovensko zaznamenáva druhú najvyššiu nezamestnanosť v Európskej únii, je pre rast zamestnanosti a hospodárstva mimoriadne dôležité prijať flexibilný pracovný kódex, ktorý zníži neproduktívne náklady podnikov, dá ľuďom viac možností dobrovoľne pracovať a zarobiť  viac a zverí rozhodovacie právomoci do rúk tých, ktorí pracovné miesta vytvárajú a za svoje rozhodnutia nesú zodpovednosť. PAS verí, že poslanci Národnej rady SR sú si vedomí tejto skutočnosti a zohľadnia uvedené tri zásadné pripomienky PAS pri predkladaní poslaneckých pozmeňujúcich návrhov k novele Zákonníka práce a následne pri hlasovaní o definitívnej podobe pracovného kódexu na nasledujúce obdobie.

Mohlo by vás zaujímať