Zamedzenie nekalého podnikania

Spoľahlivé a ľahko dostupné informácie o dlžníkoch a podnikateľoch porušujúcich zákon, dočasný zákaz podnikať, čiastočné ručenie súkromným majetkom za záväzky, zavedenie lehôt a obmedzenie obštrukcií na súdoch a zvyšovanie odbornosti vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov sú podľa Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) hlavnými opatreniami na boj proti nekalému podnikaniu v slovenskom podnikateľskom prostredí. Vyplýva to zo záverov projektu Zamedzenie nekalého podnikania, v ktorom PAS skúmala najrozšírenejšie podvodné praktiky v podnikaní a naformulovala 36 konkrétnych odporúčaní na ich potláčanie.

PAS už minulý rok zaznamenala, že podmienky na podnikanie deformované v posledných rokoch a nepriaznivý vývoj hospodárskej situácie spôsobili opätovný nárast nekalého podnikania na Slovensku. Prejavilo sa to najmä zvýšením korupcie pri verejných zákazkách, vzostupom neduhu zámerného neplatičstva a pretrvávajúcimi daňovými podvodmi. Nakoľko rozmáhanie nekalého podnikania spôsobuje škody hospodárstvu štátu, demotivuje slušných podnikateľov v ich činnosti a poškodzuje imidž celého podnikateľského stavu, rozhodla sa PAS rozvinúť aktivitu smerujúcu k zamedzeniu nekalého podnikania, k očisteniu podnikateľského stavu od podvodníkov a k zlepšeniu imidžu podnikateľov v očiach vlády i verejnosti.

Z prieskumu realizovaného v rámci projektu vyplynulo, že 44 % podnikateľov sa v uplynulých dvoch rokoch stalo obeťou nekalého podnikania, čiže takmer každý druhý podnikateľ na Slovensku bol v minulých dvoch rokoch poškodený neférovými aktivitami zo strany jeho obchodných partnerov. Najčastejšími nekalými praktikami sú používanie nastrčených osôb – tzv. biele kone, likvidácia firmy, prevod majetku na inú, resp. novú firmu, tunelovanie firmy, podnikanie bez oprávnenia, krádež identity alebo duševného vlastníctva firmy, neplatičstvo, nevrátenie poskytnutej zálohy za nerealizovanú zákazku, a podplácanie pri verejných obstarávaniach. PAS je presvedčená, že implementácia navrhnutých 36 opatrení môže výskyt nekalých praktík v podnikateľskom prostredí značne obmedziť. Kľúčovým opatrením v boji proti nekalému podnikaniu je podľa respondentov prieskumu vytvorenie „podnikateľskej čiernej listiny“, v ktorej by boli zverejnené firmy a osoby, ktoré si neplnia publikačné povinnosti voči obchodnému registru a finančné záväzky voči verejným rozpočtom. S jej zriadením súhlasí 96 % podnikateľov. Až 94 % respondentov súhlasí s časovo obmedzeným zákazom podnikania pre tých podnikateľov, ktorí porušia zákonnú povinnosť včas vyhlásiť na vlastnú spoločnosť konkurz v prípade predĺženia alebo platobnej neschopnosti. Výraznú podporu (92 %) má tiež rozšírenie ručenia za záväzky firmy osobným majetkom konateľa „podvodnej“ obchodnej spoločnosti.

Súčasne s odporúčaniami adresovanými predstaviteľom vlády a parlamentu, chce PAS verejne bojovať proti podvodom v podnikateľskom prostredí prostredníctvom Etického kódexu proti nekalému podnikaniu. Jeho znenie vychádza zo záverov projektu. Podnikatelia môžu prostredníctvom kódexu verejne deklarovať svoj odmietavý postoj k podvodným praktikám a podporiť presadenie účinných opatrení na ich zamedzenie. Kódex je zverejnený na internetovej stránke PAS, cez ktorú je možné pridať sa k signatárom kódexu.

Okrem toho, že výsledky projektu majú ambíciu prispieť k riešeniu problémov podnikateľov na celom Slovensku, PAS, opierajúca sa o päť pilierov, medzi ktorými sú etickosť, otvorenosť a zákonnosť, chce aj prostredníctvom tohto projektu potvrdiť rolu inštitúcie sledujúcej skvalitňovanie podnikateľskej atmosféry v spoločnosti a dištancujúcej sa od nekalých praktík podnikateľov. PAS zároveň verí, že predstavitelia všetkých politických strán na Slovensku majú seriózny záujem vytvárať pravidlá, ktoré pomôžu poctivým podnikateľom pri rozvoji podnikania a ochránia ich pred nepoctivým konaním ich obchodných partnerov a že pri tvorbe zákonov v nasledujúcom období zohľadnia odporúčania PAS na obmedzovanie nekalého podnikania na Slovensku.

V súvislosti s potláčaním nekalého podnikania Podnikateľská aliancia Slovenska odporúča najmä:

  • vytvorenie „čiernej listiny“ podnikateľov, ktorí sa dopustili vybraných porušení zákona
  • rýchle dobudovanie insolvenčného registra a postupné prepájanie verejných údajov o firmách na jednom mieste,
  • posilňovanie funkcie základného imania v záujme ochrany veriteľských nárokov,
  • dočasný zákaz podnikať tým podnikateľom, ktorí porušia zákonnú povinnosť včas vyhlásiť na vlastnú spoločnosť konkurz,
  • vytváranie vyššieho tlaku na morálny a odborný profil sudcov a zavedenie taxatívnych lehôt súdov,
  • zriadenie podnikateľských dátových schránok na doručovanie súdnych písomností,
  • posilňovanie postavenia veriteľov v oblasti konkurzného a exekučného práva,
  • investície do odbornej i materiálnej prípravy vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorí sa zaoberajú ekonomickou kriminalitou.

 

PLNÉ ZNENIE ANALÝZY

ZHRNUTIE: 36 odporúčaní PAS na zamedzenie nekalého podnikania

ETICKÝ KÓDEX PAS proti nekalému podnikaniu

Realizáciu projektu podporili:

Mohlo by vás zaujímať