Vyhlásenie k ochrane osobných údajov

I. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je Podnikateľská alaiancia Slovenska, občianske združenie,  Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, IČO: 37927850 (ďalej len “PAS”).

Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovaného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za identifikovaný alebo identifikovateľný, ak je možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Subjektom údajov sa rozumie fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú a ktorá sa akokoľvek a dobrovoľne podieľa na činnosti PAS alebo podporuje činnosť či aktivity PAS.

II. Rozsah spracovania osobných údajov

PAS spracúva nasledovné údaje osôb, ktoré pre PAS pracujú: meno, priezvisko, adresa, e-mail, mobil, číslo účtu, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, národnosť, štátna príslušnosť.

PAS spracúva nasledovné údaje  osôb, ktoré za zúčastňujú prieskumov PAS: email. V prípade zaslania symbolickej ceny za účasť v IPP a prieskumoch ide o meno, priezvisko, názov spoločnosti a adresu.

III. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

PAS vykonáva spracovanie osobných údajov v súlade s platnou právnou úpravou, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. PAS neposkytuje údaje tretím stranám s výnimkou osôb, ktoré spracúvajú pre PAS mzdovú, účtovnú a daňovú agendu.

Osobné údaje subjektov zúčastňujúcich sa prieskumu PAS neposkytuje žiadnym tretím stranám. PAS nemá vedomosť o tom, kto ako v prieskume hlasoval a nemá ani možnosť túto skutočnosť zistiť.

PAS realizuje prieskumy prostredníctvom služby Google form, v ktorej ale nezhromažďuje emaily účastníkov prieskumov. Emailova databáza sa nachádza na www.ecomailapp.cz, ktorá zabezpečuje technickú a faktickú ochranu dát.

IV. Zákonnosť spracovania a účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje zhromažďuje a spracováva PAS na základe čl. 6 bod 1 pís. a), c) a f) nariadenia EK EU.

Účelom spracovania osobných údajov je vo vzťahu k osobám zúčastňujúcim sa prieskumov je oprávnený záujem PAS, a to zisťovanie názorov podnikateliek a podnikateľov na otázky týkajúce sa podnikateľského prostredia v SR a ich následné vyhodnocovanie a prezentovanie verejnosti.

V prípade zamestnancov. členov alebo spolupracovníkov PAS je účelom splnenie zákonných povinností v mzdovej, účtovnej a daňovej oblasti.

V prípade členov je účelom aj oprávnený záujem PAS, a to potreba zhromaždiť dáta svojich členov, pre potreby chodu organizácie ako takej.

V.  Doba udelenia súhlasu

Osoba, ktorá udelila súhlas so spracovaním osobných údajov, tak urobila na dobu trvania PAS, resp. do doby, než svoj súhlas odvolá, alebo požiada o výmaz svojich údajov prostredníctvom odhlásenia sa z databázy. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Osoba je oprávnená súhlas kedykoľvek prostredníctvom štandardných komunikačných kanálov odvolať. Po odvolaní súhlasu PAS zabezpečí, aby všetky údaje subjektu údajov boli z databázy zlikvidované a neboli naďalej spracované.

Osobné údaje spolupracovníkov, členov a zamestnancov PAS uchováva po dobu min. 10-tich rokov v súlade so zákonnými povinnosťami vyplývajúcimi zo mzdovej, daňovej a účtovnej agendy.

Osobné údaje získané bez povinnosti súhlasu vopred, emaily za účelom prieskumov medzi podnikateľmi, sú uchovávané po dobu trvania PAS, alebo kým daná osoba nepožiada o výmaz z databázy alebo sa z databázy pomocou automatického tlačidla neodhlási.

VI. Práva fyzických osôb

Za podmienok stanovených v GDPR máte:
-právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
-právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,
-právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
-právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
-právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR
-právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
-právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adrese PAS, o.z., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212 alebo pas@alianciapas.sk,
-máte právo podať sťažnosť na:
Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Tel.: + 421 2 32 31 32 14, Fax: + 421 2 32 31 32 34, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttp://www.dataprotection.gov.sk/

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické a procesné opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním preškolené, kontrolované a poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.