Adresár oprávnených osôb na zápis do registra partnerov verejného sektora

Oprávnené osoby sú podľa novely Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora notári, advokáti, banky, audítori a daňoví poradcovia. Sú jediní, ktorí môžu spoločnosť do registra vedeného Ministerstvom spravodlivosti zaregistrovať. Do tohto registra sa musí od 1.2.2017 zaregistrovať každý podnikateľský subjekt, ktorý prijíma finančné prostriedky z verejného sektora.

Nie všetci, ktorí sa oprávnenou osobou môžu stať, však ňou aj chcú byť. Podnikateľská aliancia Slovenska sa preto rozhodla vytvoriť zoznam oprávnených osôb, ktoré takúto službu reálne ponúkajú. Chce tým vyjsť v ústrety podnikateľom, aby nemuseli hľadať v adresároch a oslovovať množstvo subjektov, kým natrafia na toho, kto službu skutočne poskytuje. Oprávnené osoby sa musia do adresára prihlásiť a zaplatiť symbolický príspevok na jeho administráciu.

Zoznam oprávnených osôb, ktoré vykonávajú zápis do registra partnerov verejného sektora (kliknutím na región si pozriete zoznam oprávnených osôb v regióne, kliknutím na názov firmy v zozname si zobrazíte kontaktné údaje):

Bratislava
Západné Slovensko
Severné Slovensko
Stredné a južné Slovensko
Východné Slovensko                     

Kto to je oprávnená osoba v zmysle tohto zákona?

Je to subjekt ustanovený zákonom, ktorý pre partnerov verejného sektora vykonáva činnosti v registračnom konaní a ktorý spoluzodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri a ich pravidelnú aktualizáciu. V registri môže mať partner verejného sektora zapísanú vždy len jednu oprávnenú osobu. Jedna oprávnená osoba však môže vykonávať činnosti pre viacerých partnerov verejného sektora.
Jedine oprávnená osoba je aktívne legitimovaná na komunikáciu s registrujúcim orgánom. Oprávnená osoba koná za partnera verejného sektora. Podania, ktoré neurobila oprávnená osoba registrujúci orgán odmietne.
Oprávnenou osobou môže byť advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.
 
Advokátom treba rozumieť aj právnickú osobu poskytujúcu právne služby podľa predpisov o advokácii.
Oprávnenou osobou nemôže byť ten, u koho sú dané dôvody vylúčenia. 
 
Ministerstvo spravodlivosti SR