Prečo a ako vstúpiť do PAS

Ako sa stať členom PAS?

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je otvorená pre všetkých záujemcov, ktorým ide o skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikania v Slovenskej republike. Aliancia chce združiť čo najviac reprezentantov podnikateľskej sféry, ktorí sa správajú podľa hodnôt PAS. Chce sa oprieť o ich názory, predkladať ich návrhy kompetentným inštitúciám a zasadiť sa o ich uplatnenie.

Členom PAS sa môže stať každá právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo organizácia podnikateľov. Člena, ktorý je právnickou osobou alebo organizáciou podnikateľov, zastupuje na zasadnutiach Grémia PAS oprávnený zástupca.

Prečo sa stať členom PAS?

Podmienky na členstvo v PAS

  • uchádzač má sídlo (bydlisko) v Slovenskej republike
  • vyplní prihlášku a zašle ju na našu adresu
  • zaviaže sa, že sa bude rešpektovať hodnoty PAS (etickosť, zákonnosť, otvorenosť, principiálnosť a solidárnosť) a Stanovy PAS
  • zaplatí ročný členský príspevok
  • zaslaním prihlášky sa uchádzač zaviaže, že sa bude aktívne podieľať na aktivitách PAS