Prečo a ako vstúpiť do PAS

Ako sa stať členom PAS?

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je otvorená pre všetkých záujemcov, ktorým ide o skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikania v Slovenskej republike. Aliancia chce združiť čo najviac reprezentantov podnikateľskej sféry, ktorí sa správajú podľa hodnôt PAS. Chce sa oprieť o ich názory, predkladať ich návrhy kompetentným inštitúciám a zasadiť sa o ich uplatnenie.

Členom PAS sa môže stať každá právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo organizácia podnikateľov, ak splní stanovené podmienky. Člena, ktorý je právnickou osobou alebo organizáciou podnikateľov, zastupuje na zasadnutiach Grémia PAS oprávnený zástupca.

Prečo sa stať členom PAS?

Podmienky na členstvo v PAS

  • uchádzač má sídlo (bydlisko) v Slovenskej republike
  • vyplní prihlášku a zašle ju na našu adresu
  • zaviaže sa, že sa bude rešpektovať hodnoty PAS (etickosť, zákonnosť, otvorenosť, principiálnosť a solidárnosť) a Stanovy PAS
  • zaplatí ročný členský príspevok
  • zaslaním prihlášky sa uchádzač zaviaže, že sa bude aktívne podieľať na aktivitách PAS