Aj v druhom štvrťroku sa podnikateľské prostredie zhoršilo

Výsledky IPP za 2. štvrťrok 2010

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v druhom štvrťroku 2010 opäť zhoršilo. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 91,5 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom predstavuje pokles o 2,61%. Vnímané zhoršenie podnikateľského prostredia sa viaže k obdobiu posledných mesiacov predchádzajúcej vlády pri moci. Celkovo ide o šestnásty pokles hodnoty IPP v rade.

V druhom štvrťroku 2010 zaznamenala najväčší pokles položka vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva. Táto oblasť, ktorá dlhodobo patrí medzi najviac kritizované, klesla o 9,47% na aktuálnu hodnotu 23,2 bodu. U podnikateľov pretrváva veľmi nízka dôvera k súdom, keď až 69% podnikateľov vyjadrilo nespokojnosť s vývojom v oblasti súdnictva v poslednom období. Nespokojní sú najmä s dĺžkou trvania súdnych sporov, výkonom súdnych rozhodnutí a nedostatočnou kompetentnosťou a nestrannosťou sudcov. Stále viac podnikateľov ostro kritizuje súčasnú súdnu prax, koncentrovanie moci do niektorých pozícií a nedostatočne uplatňovanú rovnosť pred zákonom.

Druhý najväčší pokles oproti predchádzajúcemu štvrťroku pripísali podnikatelia položke efektívnosť hospodárenia štátu a prístup k štátnej pomoci s poklesom o 8,91% a dosiahnutou aktuálnou hodnotou 30,0 bodu. Podnikatelia prostredníctvom tejto položky hodnotia efektivitu, s akou štát vynakladá prostriedky daňových poplatníkov a tiež efektívnosť a spravodlivosť finančnej pomoci štátu súkromným podnikom. Napriek pretrvávajúcim negatívnym dopadom krízy na príjmy štátneho rozpočtu predchádzajúca vláda až do konca svojho pôsobenia nerealizovala potrebné radikálne znižovanie výdavkov vo všetkých rezortoch. Negatívnym signálom bolo aj podpisovanie zmlúv s pochybnou výhodnosťou na poslednú chvíľu pred parlamentnými voľbami. Podnikatelia tiež ostro kritizujú zámerné zamlčovanie informácií o hospodárení a vývoji verejných financií počas roku 2010. Výsledkom tohto prístupu sa stal výrazný nárast štátneho dlhu a zhoršenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Tretí najväčší pokles, o 8,19%, zaznamenala položka úroveň korupcie na úradoch s aktuálnym počtom bodov 31,7. Podnikatelia opäť upozornili na vysokú a stále rastúcu mieru korupcie na všetkých úrovniach štátnej správy v posledných rokoch. Podnikateľom zásadne prekáža netransparentnosť a klientelizmus vo výberových konaniach. Podľa ich názoru bolo v poslednom období takmer nemožné dostať sa k štátnym zákazkám, resp. k fondom EÚ bez korupcie.

Veľmi negatívne hodnotenia zaznamenali aj ďalšie chronické a neriešené bariéry podnikania. Okrem spomenutej nízkej vymáhateľnosti práva podnikatelia kritizujú najmä vysoký výskyt byrokracie a prieťahov v konaniach na úradoch, hospodársku politiku štátu, dostupnosť informácií, výskyt hospodárskej kriminality, či zrozumiteľnosť, použiteľnosť a stálosť právnych predpisov. V súvislosti s krízou spôsobuje podnikateľom veľké problémy pokračujúce zhoršovanie sa spoľahlivosti a platobnej disciplíny obchodných partnerov. Výrazne sa zhoršila situácia aj vo verejnom sektore, kde samosprávy majú problém s platením faktúr za realizované dodávky tovarov a služieb.

Naopak, najpozitívnejšie podnikatelia hodnotili kvalitu a dostupnosť výrobných vstupov a pracovnej sily. Táto položka vzrástla o 1,50% najmä v dôsledku relatívne vyššej nezamestnanosti, vďaka čomu je na trhu ponuka voľnej kvalifikovanej pracovnej sily. Mierne stúpli ešte položky úroveň infraštruktúry a regulácia cezhraničného obchodu. Tieto položky zaznamenali nárast o 0,77%, resp. 0,36%. Po piatich kvartáloch zaznamenala prvý mierny nárast výkonnosť, produktivita a ziskovosť podnikov. Podnikatelia hovoria o oživení trhu, zlepšenom obrate a súčasnom prínose úsporných opatrení a stratégií realizovaných počas obdobia krízy.

Mohlo by vás zaujímať