Ďalšie zhoršenie podnikateľského prostredia

Výsledky IPP za 4. štvrťrok 2008

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v štvrtom štvrťroku 2008 opäť mierne zhoršilo. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 113,3 bodu, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom pokles o 1,68%. Ide o desiaty pokles hodnoty IPP v rade.

V štvrtom štvrťroku 2008 zaznamenala najväčší pokles položka efektívnosť hospodárenia štátu a prístup k štátnej pomoci s výrazným poklesom o 6,54% a dosiahnutou aktuálnou hodnotou 58,3 bodu. Podnikatelia považujú opatrenia, ktoré vláda prijíma v súvislosti s finančnou krízou, za nesystémové a nedostatočne účinné. V štátnom rozpočte na rok 2009, s ktorým podnikatelia prevažne nesúhlasia, chýba väčší záujem o zvyšovanie efektivity vynakladaných prostriedkov na výdavkovej strane rozpočtu, čo je základným predpokladom pre vznik priestoru na zníženie daní. Práve zníženie daní je podľa väčšiny makroekonomických analýz najlepším stimulom pre ekonomiku v čase krízy.

Druhý najväčší pokles oproti predchádzajúcemu štvrťroku pripísali podnikatelia položke byrokracia, prieťahy v konaní na úradoch a výkazníctvo. Táto položka poklesla o 6,48% na aktuálnu hodnotu 51,5 bodu. Okrem vysokého administratívneho zaťaženia podnikateľom sťažujú život aj časté zmeny legislatívy, pričom nové úpravy sú veľakrát neprehľadné a nezrozumiteľné.

Tretí najväčší pokles, o 6,08%, zaznamenala položka vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva s aktuálnym počtom bodov 44,2. Podnikateľom naďalej prekáža absencia jasnej koncepcie smerujúcej k zlepšeniu situácie v súdnictve. Medzi pretrvávajúce problémy patria podľa názorov podnikateľov neistota vyplývajúca z dĺžky trvania súdnych sporov a nedostatočná kompetentnosť a nestrannosť sudcov. Stále viac podnikateľov kritizuje súčasnú súdnu prax, nedostatočne uplatňovanú rovnosť pred zákonom a nárast korupcie.

V závere roka IPP zaznamenal neštandardne vysoký pokles položiek prístup k finančným zdrojom a spoľahlivosť, finančná disciplína obchodných partnerov, ktorých rastúci trend zastavila finančná kríza. Tento výsledok potvrdzuje aj aktuálny prieskum PAS o dopadoch svetovej finančnej krízy na podnikanie v SR, keď sa až 57% podnikateľov oslovených v prieskume vyjadrilo, že pociťujú zhoršenie dostupnosti finančných zdrojov a zhoršenie platobnej disciplíny odberateľov pociťuje až 41% respondentov. Dôvodom pre zhoršenú dostupnosť finančných zdrojov je podľa podnikateľov najmä nárast nákladov na získavanie úverov.

Naopak, najvyšší nárast, o výrazných 7,13% v porovnaní s predošlým štvrťrokom, zaznamenala posledný krát vyhodnocovaná položka stálosť a predvídateľnosť hodnoty výmenného kurzu SKK, ktorá dosiahla aktuálnu hodnotu 127,5 bodu. Tento rast súvisí so stabilizáciou kurzu pred termínom prechodu na spoločnú menu. Od nasledujúceho štvrťroku budú podnikatelia vyhodnocovať položku stálosť a predvídateľnosť hodnoty výmenného kurzu EUR. Druhou najlepšie hodnotenou položkou IPP v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je regulácia cezhraničného obchodu s nárastom o 2,07% oproti poslednej hodnote. V súčasnosti je táto položka na úrovni 162,2 bodu. K rastu prispela možnosť zjednodušenia a zintenzívnenia zahraničného obchodu od nového roku. Na treťom mieste sa umiestnila kvalita a dostupnosť výrobných vstupov a pracovnej sily, ktorej hodnotenie vzrástlo, najmä kvôli nárastu dostupnej voľnej pracovnej sily na trhu, o 0,43% na konečnú hodnotu 100,0 bodu.

Mohlo by vás zaujímať