Zhoršovanie podnikateľského prostredia naďalej pokračuje

Výsledky IPP za 2. štvrťrok 2013

Podnikateľské prostredie sa na Slovensku zhoršovalo aj v druhom štvrťroku 2013. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 70,1 bodu, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu kvartálu pokles o 3,5 percenta. Slovenský podnikatelia sú najviac nespokojní so slabou vymožiteľnosťou práva, čo vyplýva predovšetkým zo zlého stavu súdnictva a nedostatočného uplatňovania princípu rovnosti pred zákonom. Kritiku si vyslúžilo aj málo efektívne hospodárenie štátu a prístup k štátnej pomoci, ktorej prideľovanie vnímajú podnikatelia ako netransparentné a selektívne.

V druhom štvrťroku 2013 získala najnegatívnejšie hodnotenie položka vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva. Rating tejto položky klesol oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 9,12 % na aktuálnu hodnotu 10,6 bodu. Slovenské súdnictvo a nedostatočná vymožiteľnosť práva, patrí dlhodobo medzi celospoločensky najkritizovanejšie oblasti na Slovensku. Zdĺhavé súdne konania, nevymožiteľnosť pohľadávok alebo problémy s podvodníkmi sa priamo negatívne dotýkajú podnikania.  Vymenovanie nového Generálneho prokurátora napriek neukončenému konaniu Ústavného súdu taktiež neprispieva k zvyšovaniu dôveryhodnosti justície ako celku. Pre zlepšenie podnikateľského prostredia je nevyhnutné prijať zákony, ktoré by viedli k väčšej ochrane poctivých podnikateľov voči podvodníkom, a ktoré by tvrdšie postihovali neplatiace firmy. Podnikatelia volajú po urýchlenom prijatí systémových zmien vedúcich k zefektívneniu a zrýchleniu justičných procesov, pretože funkčné súdnictvo je absolútne základným predpokladom pre zlepšovanie podnikateľského prostredia.

Druhou najviac klesajúcou položkou sa stalo uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom s poklesom o 7,74 % a aktuálnym ratingom 20,2 bodu. Podnikatelia kritizujú, že vláda pristupuje k jednotlivým podnikateľom odlišne, pričom zvýhodňuje predovšetkým veľké a regionálne významné podniky. Pocit nerovnosti pred zákonom vo vnímaní podnikateľov ďalej prehlbujú nedoriešené korupčné kauzy, či nevyšetrené podozrenia z nehospodárnosti.

Tretí najväčší pokles zaznamenala položka efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci. Hodnotenie tejto položky kleslo oproti predchádzajúcemu sledovanému obdobiu o 7,47 % a dosiahlo tak úroveň 17,4 bodu. Podnikatelia sa sťažujú najmä na opatrenia v oblasti hospodárskej politiky štátu, kde im prekáža selektívne a netransparentné prideľovanie dotácií, príspevkov a podpôr, ktoré deformuje podnikateľské prostredie a hospodársku súťaž. Podnikateľom sa taktiež nepozdáva nehospodárne vynakladanie prostriedkov pri štátnych zákazkách.

Mierny rast v poslednom sledovanom období zaznamenalo iba štyri položky, a to konkrétne vzťah podnikov k životnému prostrediu, ktorej hodnotenie vzrástlo o 1,09 %, informačná otvorenosť podnikov ktorá narástla o 0,79 %, stálosť a predvídateľnosť hodnoty výmenného kurzu EUR ktorá si polepšila o 0,47% a systém riadenia manažment ľudských zdrojov, ktorého hodnotenie vzrástlo iba o nepatrných 0,06%.

Mohlo by vás zaujímať