Kvalita podnikateľského prostredia ďalej klesá

Výsledky IPP za 4. štvrťrok 2009

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v štvrtom štvrťroku 2009 opäť výrazne zhoršilo. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 97,4 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom predstavuje pokles o 3,91%. Hodnota IPP sa tak po prvý krát v histórii dostáva pod referenčnú hranicu 100 bodov. Vnímané zhoršenie podnikateľského prostredia je odrazom negatívnych dopadov krízy na podnikanie a nedostatočných aktivít vlády nasmerovaných proti kríze a bariéram podnikania.

V štvrtom štvrťroku 2009 zaznamenala najväčší pokles položka vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva. Táto oblasť, ktorá dlhodobo patrí medzi najviac kritizované, klesla o výrazných 11,86% na aktuálnu hodnotu 28,9 bodu. Podnikateľom prekáža absencia koncepcie smerujúcej k zlepšeniu situácie v súdnictve. Podnikatelia sú nespokojní najmä s dĺžkou trvania súdnych sporov, výkonom súdnych rozhodnutí a nedostatočnou kompetentnosťou a nestrannosťou sudcov. Privítali by tiež zvýšenie nárokov na hodnotovú orientáciu sudcov. Čoraz viac podnikateľov trápi neefektívna ochrana veriteľov, ktorá sa prejavuje nízkou úspešnosťou pri vymáhaní pohľadávok.

Druhý najväčší pokles oproti predchádzajúcemu štvrťroku pripísali podnikatelia položke efektívnosť hospodárenia štátu a prístup k štátnej pomoci s poklesom o 11,43% a dosiahnutou aktuálnou hodnotou 37,2 bodu. Podnikatelia prostredníctvom tejto položky hodnotia efektivitu, s akou štát vynakladá prostriedky daňových poplatníkov a tiež efektívnosť a spravodlivosť finančnej pomoci štátu súkromným podnikom. Napriek výrazným negatívnym dopadom krízy na príjmy štátneho rozpočtu vláda nerealizuje potrebné radikálne znižovanie výdavkov vo všetkých rezortoch. Výsledkom tejto nečinnosti v spojení s plánovaným rekordným deficitom rozpočtu na rok 2010 je výrazný rast štátneho dlhu, čo v konečnom dôsledku vedie nielen k zhoršovaniu kredibility štátu, ale tiež ohrozuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

Tretí najväčší pokles, o 9,82%, zaznamenala položka funkčnosť politického systému v štáte s aktuálnym počtom bodov 45,6. Negatívne hodnotenie je dôsledkom regulatívnych zásahov vlády a nepredvídateľnosti nových úprav zákonov. Kritizovaný je taktiež nedostatočný záujem zo strany najvyšších predstaviteľov štátu o riešenie závažných káuz a vyvodzovanie dôsledkov voči ministrom a úradníkom, ktorí pochybili.

Negatívne hodnotenia zaznamenali aj ďalšie chronické a neriešené bariéry podnikania. Okrem spomenutej nízkej vymáhateľnosti práva podnikatelia kritizujú najmä nárast korupcie na úradoch, vysoký výskyt byrokracie a prieťahov v konaniach na úradoch a taktiež zlé uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom. V súvislosti s krízou spôsobuje podnikateľom veľké problémy neustále zhoršovanie sa spoľahlivosti a platobnej disciplíny obchodných partnerov. Negatívny trend pretrváva aj v oblasti prístupu k finančným zdrojom. Položky sledujúce spomínané oblasti sa začali mierne zhoršovať od polovice roka 2008 a od začiatku minulého roka zaznamenávajú výrazné prepady. Negatívny vývoj zaznamenala tiež ziskovosť, likvidita a cash flow podnikov.

Najpozitívnejšie podnikatelia hodnotili stálosť a predvídateľnosť hodnoty výmenného kurzu, čo súvisí s relatívne stabilnou hodnotou výmenného kurzu eura voči menám hlavných obchodných partnerov SR. Prínosom je lepšia schopnosť plánovania výnosov v zahraničnom obchode. Druhou najlepšie hodnotenou položkou je kvalita a dostupnosť výrobných vstupov a pracovnej sily, ktorej hodnotenie vzrástlo v dôsledku rastúcej nezamestnanosti, čím sa na trhu zvýšila ponuka voľnej kvalifikovanej pracovnej sily. Uvedené dve položky sú zároveň jedinými rastúcimi položkami v rámci externých položiek ovplyvňujúcich podnikanie za obdobie štvrtého kvartálu 2009.

Mohlo by vás zaujímať