Kvalita podnikateľského prostredia sa naďalej zhoršuje

Výsledky IPP za 1. štvrťrok 2011

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa podľa podnikateľov v prvom štvrťroku 2011 opäť mierne zhoršilo. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 90,9 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom predstavuje pokles o 0,69 %. K vnímanému zhoršeniu prispel najmä pretrvávajúci zlý stav v oblasti vymáhateľnosti práva. Negatívne vnímané sú tiež inflačné tlaky vyplývajúce z nárastu DPH, spotrebných daní a cien viacerých kľúčových komodít. Index dosiahol historicky najnižšiu hodnotu od vzniku v roku 2001.

V prvom štvrťroku 2011 zaznamenala najväčší pokles položka vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva. Táto oblasť, ktorá patrí medzi dlhodobo najviac kritizované, klesla o výrazných 5,53 % na aktuálnu hodnotu 20,8 bodu. Podnikatelia očakávajú viditeľné a rýchle zmeny smerujúce k nárastu kvality a transparentnosti súdnictva, pričom tieto podľa ich názorov zatiaľ neprichádzajú. Veľká časť kritických ohlasov súvisí so slabou ochranou veriteľov, ktorá sa prejavuje nízkou úspešnosťou pri vymáhaní pohľadávok. Čiastočnú pozitívnu zmenu v súdnictve by mohla priniesť schválená Novela zákona o sudcoch a prísediacich, s účinnosťou od 1. januára 2012, ktorú drvivá väčšina podnikateľov hodnotí pozitívne, no na druhej strane predpokladajú dlhší čas potrebný na prejavenie sa pozitívnych dopadov tejto novely. Podnikatelia by privítali zvýšenie nárokov na hodnotovú orientáciu sudcov a viac opatrení s okamžitým účinkom.

Druhý najväčší pokles zaznamenala položka cenová stabilita s poklesom o 3,70 % na aktuálnu hodnotu 82,5 bodu. Podnikateľov zneisťuje nielen zvyšujúce sa tempo rastu cien súvisiace s postupným zotavovaním sa z krízy, ale aj nárast cien vyplývajúci zo zvýšenia DPH a spotrebných daní z energetických nosičov. K nepriaznivej situácii prispieva tiež nárast cien viacerých kľúčových komodít na svetových trhoch.

Tretí najväčší pokles oproti predchádzajúcemu štvrťroku pripísali podnikatelia položke zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov. Táto položka zaznamenala pokles o 3,23 % a dosiahnutú hodnotu 34,9 bodu. Podnikatelia kritizujú prezentáciu vládnych návrhov a ich časté zmeny, keď sa napríklad najprv predstaví zamýšľaná zmena, ktorá sa v krátkom čase výrazne mení, aby sa vzápätí predstavil úplne nový návrh, často diametrálne odlišný od pôvodného. Prínosom by bolo zvýšenie jednotnosti a jednoznačnosti pri zverejňovaní pripravovaných opatrení tak, aby podnikatelia mohli lepšie plánovať svoje súčasné a budúce aktivity vzhľadom na plánované zmeny v legislatíve.

Výraznejší pokles zaznamenala tiež položka legislatíva upravujúca odvody. Podnikateľom prekáža, že rozšírenie základu na platenie odvodov od nového roku nebolo kompenzované znížením sadzieb. Kritizovaná je tiež nejednotnosť vlády pri presadzovaní návrhu odvodovej reformy. V súvislosti s doznievajúcou krízou podnikateľom spôsobuje problémy pretrvávajúca nízka platobná disciplína obchodných partnerov.

Naopak, najpozitívnejšie podnikatelia hodnotili položku hospodárska politika štátu a dostupnosť informácií so ziskom 1,70 % a dosiahnutou hodnotou 87,7 bodu. Podnikatelia vítajú úsporné opatrenia na strane výdavkov, no zároveň upozorňujú na pretrvávajúce rezervy v hospodárení s verejnými financiami. Pozitívne je vnímaná rastúca dostupnosť informácií zo strany štátnych inštitúcií, najmä vďaka povinnému zverejňovaniu zmlúv s účasťou štátu.

Druhý najväčší nárast oproti predchádzajúcemu štvrťroku zaznamenala položka prístup k finančným zdrojom. Hodnotenie tejto položky vzrástlo o 1,43 % na aktuálnu hodnotu 208,7 bodu. Jedná sa o tretí nárast tejto položky v rade po ôsmich kvartáloch, keď neustále signifikantne klesala. Tento vývoj súvisí s obnovujúcim sa záujmom o investovanie.

Tretí najväčší nárast, o 0,40 %, zaznamenala položka legislatíva upravujúca obchodné vzťahy s aktuálnym počtom bodov 94,0.

Mohlo by vás zaujímať