Novela Zákonníka práce

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Účelom navrhovanej úpravy je zvýšenie flexibility pracovnoprávnych vzťahov, zníženie administratívnej a finančnej záťaže zamestnávateľov, kde je nadbytočná, ako aj podpora motivácie pre vytváranie nových pracovných miest a umožnenie zosúladenia pracovných povinností a rodičovských povinností a vykonanie viacerých legislatívno-technických zmien.

Cieľom navrhovanej úpravy je najmä:

 1. rozšíriť okruh otázok, o ktorých je možné kolektívne vyjednávať s odborovou organizáciou a ktoré je možné dohodnúť v rámci kolektívnej zmluvy,
 2. umožniť zamestnaneckej rade uzatvoriť dohodu, v ktorej je možné dohodnúť pracovné podmienky zamestnancov,
 3. upraviť pracovný pomer na dobu určitú na účel zosúladenia § 48 s požiadavkami Európskej komisie, ako aj zvýšiť flexibilitu pri využívaní pracovných pomerov na dobu určitú pri zachovaní požiadavky na zabránenie zneužívaniu reťazenia pracovných pomerov na dobu určitú,
 4. odstupňovanie dĺžky výpovednej doby v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru na účel zvýšenia počiatočnej flexibility v pracovnom pomere a pri zavedení modelu istej zásluhovosti a zhodnotenia zvýšenej miery dopadu skončenia pracovného pomeru na zamestnanca, ak zamestnanec pre zamestnávateľa odpracoval už určité dlhšie obdobie,
 5. vylúčenie povinnosti zamestnávateľa vyplácať odchodné (zamestnávateľovi zostane zachované právo) v prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa,
 6. viazanie zákazu vykonávania inej činnosti popri pracovnom pomere na činnosti, ktoré majú konkurenčný charakter,
 7. zavedenie možnosti dohodnúť tzv. konkurenčnú doložku na čas po skončení pracovného pomeru,
 8. zavedenie možnosti vytvoriť delené pracovné miesto na účel podpory zamestnávania niektorých skupín osôb,
 9. rozšírenie tzv. opt-outu z maximálneho priemerného 48 hodinového pracovného času v týždni pre niektoré skupiny vedúcich zamestnancov,
 10. viazanie práva zamestnanca na vyššiu výmeru dovolenky na dosiahnutie určitého veku zamestnanca namiesto na zložitého dokazovanie odpracovaných rokov,
 11. zmena niektorých ustanovení týkajúcich sa odmeňovania zamestnancov, vrátanie stanovenia výslovného oprávnenia zamestnávateľa po dohode so zamestnancom poskytovať výplatnú pásku elektronickými prostriedkami,
 12. zavedenie flexikonta ako trvalého právneho inštitútu Zákonníka práce, vrátanie niektorých zmien, ktorých zakotvenie vyplýva z praktických poznatkov z jeho používania,
 13. zmena niektorých ustanovení týkajúcich sa právomoci a postavenia zástupcov zamestnancov, zvýšenie flexibility a zároveň posilnenie ochrany pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe,
 14. zvýšenie ochrany tehotných žien, dojčiacich žien a matiek do skončenia deviateho mesiaca po pôrode pred skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe, ktorý je motivovaný jej tehotenstvom alebo materstvom.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať