Hodnotenie zákonov a opatrení schválených v 1. štvrťroku 2014

V prvom štvrťroku 2014 boli hodnotené tri opatrenia schválené v Národnej rade SR v sledovanom období. Všetky tri získali pozitívny rating, čo znamená, že podľa podnikateľov sú skôr prínosom pre ďalšie podnikanie na Slovensku.

Najvyšší rating získala novela zákona o ochrane osobných údajov, ktorá zjednodušila a uľahčila niektoré požiadavky pri plnení povinností v rámci procesu spracúvania osobných údajov fyzických osôb zo strany podnikateľov. Okrem iného zrušila povinnosť prevádzkovateľa vypracovať bezpečnostnú smernicu a znížila pokuty za nedodržanie zákona.

Ako druhý v poradí skončil v hodnotení zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktorý bol prijatý s cieľom podrobnejšie upraviť informačné povinnosti predávajúceho a rozšíriť formálne požiadavky na zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Podrobnejšie sa upravil aj postup pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Zákon predlžuje lehotu na odstúpenie od zmluvy zo 7 na 14 dní. Zároveň sa sprísnil telefonický a podomový predaj.

Tretím opatrením bola novela zákona o správe daní, ktorou sa zaviedol inštitút záväzného stanoviska k uplatňovaniu daňových predpisov. Novela ďalej zmenila pravidlá týkajúce sa zverejňovania informácii o daňových subjektoch porušujúcich zákon alebo neplniacich si daňovú povinnosť.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 1. štvrťrok 2014 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Novela zákona o ochrane osobných údajov 1,18 50 % 58,46
2. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku 0,82 30 % 24,89
3. Novela zákona o správe daní (daňového poriadku) 0,46 39 % 18,05

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

Podnikatelia každý štvrťrok hodnotia, aký vplyv na podnikateľské prostredie majú vybrané zákony, o ktorých v danom období hlasovali poslanci Národnej rady SR. Vybrané zákony a opatrenia sú hodnotené dvoma ukazovateľmi. Prvým je miera súhlasu podnikateľov s daným zákonom. Druhým je koeficient dôležitosti daného zákona pre podnikateľské prostredie alebo pre chod ekonomiky. Výsledným ukazovateľom je rating, ktorý je súčinom miery súhlasu a koeficientu dôležitosti a kvantifikuje prínos k zlepšeniu, resp. k zhoršeniu podnikateľského prostredia.

Mohlo by vás zaujímať