Podnikanie v treťom štvrťroku v znamení opatrného optimizmu

Výsledky IPP za 3. štvrťrok 2010

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa podľa podnikateľov v treťom štvrťroku 2010 mierne zlepšilo. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 91,9 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom predstavuje nárast o 0,39%. Vnímané mierne zlepšenie podnikateľského prostredia je prejavom opatrného optimizmu podnikateľov, ktorý vyplýva z prevažne pozitívne vnímaného programového vyhlásenia vlády a niektorých jej doterajších opatrení. Jedná sa o prvý, hoci veľmi mierny nárast indexu po dlhom období poklesov.

V treťom štvrťroku 2010 pripísali podnikatelia najväčší nárast položke hospodárska politika štátu a dostupnosť informácií so ziskom 2,75% a dosiahnutou aktuálnou hodnotou 84,1 bodu. Podnikatelia vítajú ohlásené úsporné opatrenia, ktoré by mali viesť k stabilizácii verejných financií a k opätovnému naštartovaniu ekonomiky. Niektorí však upozorňujú, že vláda mala byť pri príprave úsporných opatrení odvážnejšia a škrty mali byť rozsiahlejšie. Veľmi pozitívne je tiež vnímaná rastúca dostupnosť informácií najmä v dôsledku povinného zverejňovania zmlúv s účasťou štátu.

Druhý najväčší nárast oproti predchádzajúcemu štvrťroku zaznamenala položka funkčnosť politického systému v štáte. Hodnotenie tejto položky vzrástlo o 2,42% na aktuálnu hodnotu 23,2 bodu. Toto hodnotenie súvisí najmä s nárastom otvorenosti vlády a s očakávaniami, ktoré podnikatelia do novej vlády vkladajú.

Tretí najväčší nárast, o 1,95%, zaznamenala položka kvalita a dostupnosť výrobných vstupov a pracovnej sily s aktuálnym počtom bodov 114,2. Položka vzrástla v dôsledku pretrvávajúcej vyššej nezamestnanosti, vďaka čomu je na trhu ponuka voľnej kvalifikovanej pracovnej sily.

Za zmienku tiež stojí nárast položky prístup k finančným zdrojom. Jedná sa totiž o jej prvý nárast po ôsmich kvartáloch, keď položka neustále klesala. O oživení trhu hovorí aj druhý nárast položiek výkonnosť, produktivita a ziskovosť podnikov.

Naopak, najnegatívnejšie podnikatelia hodnotili legislatívu upravujúcu odvody. Táto položka klesla o 2,65% na aktuálnu hodnotu 96,8 bodu. Podnikateľov zneistil vládny návrh, ktorý ráta s rozšírením základu na platenie odvodov bez kompenzácie v podobe nižších sadzieb. Upozorňujú, že výsledné zvýšenie odvodového zaťaženia môže jednak mierne ohroziť zamestnanosť, ale aj spomaliť rozvoj podnikov, či dokonca prísun ďalších investícií. Prezentovaný návrh navyše nezabezpečuje systémové odstránenie existujúcich deformácií v odvodovom systéme.

Druhý najväčší pokles oproti predchádzajúcemu štvrťroku pripísali podnikatelia položke spoľahlivosť, finančná disciplína obchodných partnerov s poklesom o 2,12% a dosiahnutou hodnotou 83,7 bodu. V súvislosti s doznievajúcou krízou spôsobuje podnikateľom veľké problémy pretrvávajúca nízka platobná disciplína obchodných partnerov. Niektorí podnikatelia navyše hovoria o stále zhoršujúcej sa situácii v tejto oblasti. Výrazne sa zhoršuje situácia aj vo verejnom sektore, kde samosprávy majú problémy s platením faktúr za realizované dodávky tovarov a služieb.

Tretí najväčší pokles zaznamenala položka zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov. Táto oblasť, ktorá patrí medzi dlhodobo kritizované, klesla o 1,97% na aktuálnu hodnotu 37,1 bodu. Podnikatelia kritizujú prezentáciu a časté zmeny vo vládnych návrhoch, keď sa najprv predstaví zamýšľaná zmena, ktorá sa v krátkom čase dementuje, aby sa vzápätí predstavil úplne nový návrh, často diametrálne odlišný od pôvodného. Prínosom by bolo zvýšenie jednotnosti a jednoznačnosti pri zverejňovaní pripravovaných opatrení tak, aby podnikatelia mohli lepšie plánovať svoje súčasné a budúce aktivity vzhľadom na plánované zmeny v legislatíve.

Položky vymáhateľnosť práva a korupcia naďalej klesajú, no ich pokles sa výrazne spomalil. Súvisí to s očakávaniami podnikateľov v skorú implementáciu deklarovaných opatrení vlády zameraných na zvýšenie transparentnosti a otvorenosti súdnictva.

Mohlo by vás zaujímať