Podnikateľské prostredie horšie ako v roku 2004

Výsledky IPP za 1. štvrťrok 2009

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v prvom štvrťroku 2009 výrazne zhoršilo. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 109,5 bodu, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom pokles o 3,33%. Ide o jedenásty pokles hodnoty IPP v rade a zároveň o vôbec najväčší pokles v histórii indexu. Kvalita podnikateľského prostredia sa tým dostala pod úroveň roku 2004, kedy index dosiahol v prvom štvrťroku hodnotu 110,6 bodu.

Najväčší pokles v prvom štvrťroku 2009 zaznamenala položka efektívnosť hospodárenia štátu a prístup k štátnej pomoci s výrazným poklesom o 9,75% a dosiahnutou aktuálnou hodnotou 52,6 bodu. Napriek viditeľným negatívnym dopadom krízy na verejné financie vláda doposiaľ neprehodnotila výdavky štátneho rozpočtu a nerealizuje radikálne znižovanie výdavkov vo všetkých rezortoch. Nehospodárnosť sa prejavila okrem iného aj vo výraznom raste miezd zamestnancov verejnej správy v čase, keď reálne mzdy v podnikoch s viac ako 20 zamestnancami klesali.

Druhý najväčší pokles oproti predchádzajúcemu štvrťroku pripísali podnikatelia položke funkčnosť politického systému v štáte. Táto položka poklesla o 8,25% na aktuálnu hodnotu 60,0 bodu. Negatívne hodnotenie je dôsledkom nedostatočného záujmu zo strany najvyšších predstaviteľov štátu o riešenie závažných káuz a vyvodzovanie dôsledkov voči ministrom a úradníkom, ktorí pochybili.

Rovnako veľký pokles, o 8,25%, zaznamenala položka spoľahlivosť a finančná disciplína obchodných partnerov. Spoľahlivosť obchodných partnerov sa začala mierne zhoršovať od polovice minulého roka a na začiatku roka 2009 zaznamenala výrazný prepad. Zhoršujúca sa platobná disciplína v kombinácii so zle fungujúcim súdnictvom, nízkou vymáhateľnosťou práva a neefektívnym konkurzným zákonom predstavujú čoraz väčšiu hrozbu pre podnikanie na Slovensku.

Negatívne hodnotenie zaznamenali aj chronické a neriešené bariéry podnikania. Okrem spomenutej nízkej vymáhateľnosti práva ide o výskyt korupcie a byrokracie na úradoch, nedôsledné uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom a nezrozumiteľnosť a nestálosť právnych predpisov.

Zaujímavosťou prvého štvrťroku je, že podnikatelia po prvý krát otvorene hovoria o znižovaní výkonnosti, produktivity a ziskovosti ich podnikov. Priznávajú tiež zhoršovanie likvidity, cash-flow a schopnosti plniť záväzky. Kríza spôsobuje, že sa zhoršuje schopnosť podnikov napĺňať svoje vízie a zámery.

Najpozitívnejšie podnikatelia hodnotili stálosť a predvídateľnosť hodnoty výmenného kurzu, čo súvisí so zavedením eura na začiatku tohto roka a menovou stabilitou, ktorú Slovensko týmto krokom získalo. Druhou najlepšie hodnotenou položkou je kvalita a dostupnosť výrobných vstupov a pracovnej sily, ktorej hodnotenie vzrástlo v dôsledku prepúšťania, čím sa na trhu zvýšila ponuka voľnej kvalifikovanej pracovnej sily. Treťou najlepšie hodnotenou položkou IPP v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je regulácia cezhraničného obchodu. K rastu prispela možnosť zjednodušenia a zintenzívnenia zahraničného obchodu od nového roku.

Mohlo by vás zaujímať