Program stability Slovenskej republiky na roky 2013 až 2016

Predkladateľ: Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR

Programy stability a konvergenčné programy sú požiadavkou Paktu stability a rastu a predkladajú sa každoročne Európskej komisii a Rade EÚ. Ich cieľom je prezentovať vývoj fiškálnej pozície, predpokladaný vývoj ekonomiky a popis opatrení rozpočtovej a hospodárskej politiky na dosiahnutie stanovených cieľov v strednodobom horizonte.

Hlavným cieľom fiškálnej politiky Slovenska je zabezpečenie efektívnych a dlhodobo udržateľných verejných financií, predovšetkým v kontexte starnutia populácie a pri zohľadnení podmienených záväzkov.

V roku 2012 sa deficit verejnej správy odhaduje vo výške 4,3 % HDP, čo je v porovnaní s rozpočtovým cieľom 4,6 % HDP zlepšenie o 0,3 % HDP. Na rok 2013 je naplánovaný deficit verejnej správy vo výške 2,9 % HDP. Konsolidácia verejných financií má pokračovať aj po roku 2013 v súlade s národnými aj európskymi rozpočtovými pravidlami tak, aby Slovensko smerovalo k svojmu strednodobému rozpočtovému cieľu.

Program stability Slovenskej republiky sleduje dosiahnutie nasledujúcich cieľov:

  • Základným cieľom je udržateľným spôsobom znížiť deficit verejnej správy na úroveň 2,9 % HDP v roku 2013 a splniť tak požiadavky vyplývajúce z procedúry nadmerného deficitu.
  • V nasledujúcich rokoch sa predpokladá pokračovanie znižovania deficitu v súlade s ustanoveniami Paktu stability a rastu a pri rešpektovaní obmedzení daných národnými rozpočtovými pravidlami. Cieľová hodnota deficitu v roku 2014 bola preto stanovená na 2,6 % HDP, v roku 2015 na 2,0 % HDP a v roku 2016 na 1,3 % HDP. Dosiahnutie týchto cieľov zastaví nárast podielu verejného dlhu na HDP a umožní jeho postupné znižovanie od roku 2015. Veľkosť konsolidačných opatrení potrebná na splnenie cieľov dosahuje 1,0 % HDP v roku 2014, 1,6 % HDP v roku 2015 a 1,8 % HDP v roku 2016. Časť opatrení je zahrnutých už v návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016. Ostatné opatrenia budú špecifikované v priebehu prípravy návrhu rozpočtu.
  • Pokračovanie v konsolidácii verejných financií aj po roku 2016 a splnenie strednodobého rozpočtového cieľa v podobe štrukturálneho deficitu verejnej správy vo výške 0,5 % HDP do roku 2018.

Mohlo by vás zaujímať