Strategický plán boja proti korupcii v SR

Predkladateľ: Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR

Predložený materiál reflektuje na odporúčania Pracovnej skupiny OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách v rámci Fázy 3 hodnotení a dopĺňa Strategický plán boja proti korupcii v SR o nové úlohy, zamerané na plnenie požiadaviek prevencie a zvyšovania povedomia o trestnej činnosti korupcie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách.

Cieľom dokumentu je doplniť úlohy Strategického plánu boja proti korupcii v SR, vypracovaného Ministerstvom vnútra SR v spolupráci s Úradom vlády SR. Strategický plán odráža aktuálne potreby prevencie a znižovania úrovne korupcie, najmä vo verejnom sektore a využívaní verejných zdrojov a prostriedkov, nedostatočne však rozpracováva preventívne iniciatívy, zohľadňujúce aktivity medzinárodných organizácií a inštitúcií a z nich plynúce odporúčania, záväzné pre Slovensko.

Predkladaný materiál je koncipovaný do 9 kapitol, v rámci ktorých sú objasňované snahy medzinárodných organizácií a inštitúcií o koordinovaný postup pri riešení problému korupcie cestou vytvárania medzinárodných mechanizmov monitorovania protikorupčných aktivít. Osobitná pozornosť je venovaná mechanizmu hodnotenia Pracovnej skupiny OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách, jeho jednotlivým fázam a z nich plynúcim odporúčaniam pre Slovenskú republiku.

V ďalších častiach materiálu sú konkretizované legislatívne predpoklady postihovania korupcie zahraničných verejných činiteľov v podmienkach SR, odrážajúce aktuálny stav inkorporácie ustanovení Dohovoru o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách a súvisiacich odporúčaní do právneho poriadku SR a rozpracované sú preventívne protikorupčné iniciatívy plynúce z praktických príručiek a smerníc, vytváraných  na úrovni OECD pre verejný sektor a podnikateľskú sféru.

Predložený materiál sa zameriava aj na východiskové predpoklady doplnenia Strategického plánu boja proti korupcii v SR v podobe odporúčaní, smerovaných k implementácii opatrení minimalizujúcich korupciu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách.

V ďalšej časti je rozpracovaný návrh konkrétnych úloh na doplnenie Strategického plánu boja proti korupcii v SR, s akcentom na prevenciu korupcie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, spolu s termínmi, adresnou zodpovednosťou a vysvetľujúcim komentárom, poukazujúc na relevantné dokumenty OECD, uvedené v prílohách materiálu.

V závere dokumentu je zhodnotené úsilie Slovenska zabezpečiť plnenie odporúčaní OECD, smerované do oblasti prevencie a zvyšovania povedomia o korupcii zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, sledujúc tak politickú prioritu a strategický cieľ SR z hľadiska ekonomického rozvoja a posilnenia konkurencieschopnosti v systéme medzinárodných obchodných vzťahov.

Materiál bol prediskutovaný v rámci medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej na boj proti korupcii, zriadenej pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou. Plnenie navrhnutých úloh, zacielených na prevenciu a zvyšovanie povedomia o korupcii v zahranično-obchodných transakciách, bude mať nepriamy pozitívny vplyv na zefektívnenie verejnej správy a rozvoj zdravého podnikateľského prostredia.

Viac informácií

Mohlo by vás zaujímať