Vláda SR: Informácia o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za I. polrok 2009

Predkladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Za I. polrok sa uskutočnilo 18.890 kontrol za pomoci inšpektorátu práce, ústredia práce, úradu práce, daňového orgánu a Prezídiu policajného zboru a z toho 1.016 bolo nelegálneho charakteru. Stali sa porušiteľmi zákona, pretože si nesplnili oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni. Na pokutách ( celkovo 754) sa vyzbieralo 129 405,62,- € (3 898 474,- Sk). V porovnaní s I. polrokom roku 2008 došlo k zvýšeniu kontrol aj odhaleniu nelegálnej činnosti a aj vyzbieraniu pokút. Konkrétne išlo o 12.468 vykonaných kontrol, pri ktorých odhalili 971 prípadov porušovania zákonu a z toho bolo uložených 320 pokút vo výške 111 073,49,- € (3 346 200.- Sk). Nárast počtu odhalenia nelegálnej práce oproti I. polroku 2008 sa zvýšil o 4,42 %. Zo samotných čísiel možno konštatovať ,že došlo k zvýšeniu aktivít kontrolných orgánov, čo sa prejavilo aj na množstve údajov.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať