Vláda SR: Návrh registra účtovných závierok

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií

Materiál sa predkladá na základe úlohy vyplývajúcej z programového vyhlásenia vlády, podľa ktorého vláda posúdi zavedenie registra účtovných závierok tak, aby účtovné jednotky nepredkladali účtovné závierky viacerým štátnym orgánom. Súčasne vytvorením registra sa dosiahne aj  zníženie administratívnej záťaže podnikateľského prostredia, odstránia sa duplicity a zvýši sa dostupnosť údajov z účtovných závierok.

V predloženom materiáli je analýza  prostredia a súčasný stav spracovania účtovných závierok.  Súčasťou materiálu je aj návrh riešenia a postupu pri vytváraní registra.

Zriadenie registra si nevyžiada dodatočné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ale bude financované z prostriedkov kapitoly Ministerstva financií SR.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

Mohlo by vás zaujímať