Vláda SR: Návrh zákona o podpore cestovného ruchu

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva

Cieľom novely je zvýšiť medzinárodnú konkurencieschopnosť SR v cestovnom ruchu.
Zákon určuje kompetencie v cestovnom ruchu, práva a povinnosti subjektov v cestovnom ruchu a systém financovania organizácií cestovného ruchu. Organizácie cestovného ruchu budú registrované ministerstvom hospodárstva a uvedené činnosti budú zabezpečované z vlastných zdrojov ministerstva hospodárstva.

Zákon vytvára motivačné prostredie pre územnú kooperáciu subjektov či už ide o obce, podnikateľské subjekty a samosprávne kraje, mimovládne neziskové organizácie, štátne inštitúcie, cirkvi. Motivačný systém je založený na spolufinancovaní výnosu organizácií cestovného ruchu a to z členských príspevkov od obcí, VÚC a od ďalších podnikateľských subjektov zo strany štátu v pomere 1:1. Týmto sa predpokladá, že výnosy z členských príspevkov krajských a oblastných organizácií budú na úrovni približne 10 mil. € za rok.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať