Vláda SR: Správa o plnení opatrení vlády SR na prekonanie dopadov hospodárskej a finančnej krízy za rok 2009

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva

SR prijala 62 opatrení, vďaka ktorým sa predpokladá oživenie hospodárstva. Opatrenia boli zamerané na oblasti makroekonomickej politiky, rozpočtovej ekonomiky, finančného trhu, podnikateľského prostredia a politiky trhu práce.

Niektoré z konkrétnych opatrení: 
• zabezpečiť realizáciu PPP projektov
• čerpať prostriedky z Fondu prispôsobenia globalizácií na podporu hromadne prepustených zamestnancov
• zabezpečiť realizáciu vzdelávania a prípravy pre trh práce
• znižovať administratívne bremená
• urýchliť implementáciu iniciatívy JEREMIE

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať