Administratívne povinnosti zaberú pätinu pracovného času

(tlačová správa)

Podnikateľ strávi nad papiermi, ktoré od neho vyžaduje štát, v priemere približne pätinu svojho pracovného času. Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorý sa týkal administratívneho zaťaženia podnikania. Z množstva administratívnych povinností uložených štátom je pritom podľa respondentov až 42% zbytočných.

Najviac kritizovanou bola agenda štatistického úradu. Podnikatelia sa sťažovali na množstvo požadovaných výkazov, prílišnú podrobnosť niektorých výkazov, vysokú frekvenciu zasielania údajov a na neprepojenosť databáz štatistického úradu s inými inštitúciami, kam sú podnikatelia povinní zasielať rovnaké údaje, ako napr. poisťovne, či daňové a colné úrady.

Informačná neprepojenosť úradov je vo všeobecnosti druhým najčastejšie spomínaným problémom. Podnikatelia nerozumejú tomu, prečo od nich štát v úradných konaniach požaduje papierový výpis z obchodného registra, daňového úradu alebo sociálnej poisťovne, keď týmito údajmi štát priamo disponuje a aj bez veľkých investícií by ich pri využití informačných technológií vedel jednoducho získať. Prekáža tiež nová povinnosť vyžadovať vyjadrenie od správcu dane pri zakladaní alebo prevode obchodnej spoločnosti. Podnikateľ mohol byť od tejto agendy oslobodený, ak by registrové súdy a daňové úrady spolu komunikovali. Zbytočnou duplicitou je nahlasovanie zmeny v zložení orgánov spoločností do obchodného registra a osobitne aj do živnostenského registra, obzvlášť ak živnostenský register uvedené zmeny sleduje a v prípade nesplnenia tejto povinnosti k ohláseniu zmeny dodatočne podnikateľov vyzýva.

Na treťom mieste sa umiestnila daňovo-odvodová agenda. Respondenti kritizovali reportovanie prehľadov o zaplatenej dani zo závislej činnosti, kde prekáža zvýšenie frekvencie zasielania zo štvrťročnej na mesačnú a tiež povinnosť zasielať výkaz daňovému úradu v papierovej forme. Mesačnú frekvenciu zasielania výkazov kritizovali respondenti aj v prípade Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Podnikateľom prekáža komplikovanosť agendy a nutnosť komunikovať s troma individuálnymi inštitúciami, čo by mohol čiastočne zjednodušiť stále odkladaný projekt UNITAS.

Viacerí respondenti sa sťažovali na rozsiahle a komplikované povinnosti vyplývajúce zo zákona o registratúre, či prehnané nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kde viacerí kritizovali napr. povinnosť školiť vodičov referentských vozidiel o zákone o premávke na pozemných komunikáciách.

Čo ešte nadmerne zaťažuje podnikateľov:

  • Fyzické potvrdzovanie nákladných listov a faktúr pri colnom konaní colným úradom
  • Odhlasovanie/prihlasovanie zamestnanca po zmene poisťovne zo starej/novej zamestnávateľom
  • Nahlasovanie zmien adresy, stavu, priezviska do Sociálnej poisťovne zamestnávateľom
  • Povinnosť mať registračnú pokladnicu, aj keď všetky tržby sa realizujú bezhotovostne cez odberateľské faktúry
  • Nadmerné administrovanie pri žiadaní o príspevok ÚPSVaR na chránené pracovisko
  • Komplikované žiadosti o eurofondy a ešte komplikovanejšie výkazníctvo
  • Stála zdravotná služba
  • Zabezpečenie pred environmentálnou záťažou pre malé podniky
  • Meranie a evidovanie teploty v chladničkách v predajni
  • Kolky

 

Graf 1: Koľko percent pracovného času musí podnikateľ venovať plneniu administratívnych povinností vyžadovaných štátom?

 

Graf 2: Koľko percent administratívnych povinností, ktoré od podnikateľov vyžaduje štát, je podľa Vás zbytočných?

Mohlo by vás zaujímať