Analýza dopadov zavedenia regulácie mnohostranných výmenných poplatkov v SR – predbežné výsledky

(tlačová správa)

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) predstavuje hlavné zistenia Analýzy dopadov zavedenia regulácie mnohostranných výmenných poplatkov na ekonomické subjekty v SR, ktorú vypracovali Róbert Kičina a Matej Tunega v rámci pravidelných aktivít PAS zameraných na monitorovanie legislatívneho procesu. PAS ako profesijná asociácia združujúca podnikateľov a zamestnávateľov pôsobiacich na Slovensku analyzovala návrh legislatívnych opatrení, ktoré Európska komisia pripravuje v oblasti platobných služieb a medzibankových poplatkov, v snahe pomôcť svojim členom v podnikaní.

PAS sa v  analýze zamerala na návrh revízie smernice o platobných službách a novej legislatívnej úpravy mnohostranných výmenných poplatkov pri platbách kartou. Analýza bola vypracovaná pred zverejnením legislatívneho návrhu EK dňa 24. júla. 2013.

Analýza PAS skúma vplyv prípadnej regulácie mnohostranných výmenných poplatkov za kartové platby na spotrebiteľov, obchodníkov, banky a ekonomiku ako celok. Prináša prehľad platobného prostredia a platobných nástrojov na európskom trhu, opisuje fungovanie kartových platobných systémov a skúsenosti vybraných vyspelých krajín s reguláciou medzibankových poplatkov. V druhej časti porovnáva vybrané aspekty platobného prostredia na Slovensku a vo vybraných krajinách a prognózuje možný vývoj platobného prostredia na Slovensku po zavedení regulácie. V záverečnej časti skúma zmeny správania a motivácií zainteresovaných subjektov vyvolané zmenou mnohostranných výmenných poplatkov.

Hlavné závery analýzy sa v podstate zhodujú so stanoviskom Ministerstva financií SR, ktoré sa pred časom vyjadrilo proti regulačným zásahom, resp. snahe harmonizovať mnohostranné výmenné poplatky pri platbách kartou. Podobne ako ďalšie členské štáty EÚ vrátane Českej republiky, Francúzska či Holandska, Slovensko v tejto oblasti neeviduje nijaké problémy, pričom upozornilo na možné riziká narušenia hospodárskej súťaže,“ povedal Róbert Kičina, výkonný riaditeľ PAS. Avizované kroky Európskej komisie podľa neho prinášajú mnohé ďalšie riziká a nenaznačujú pozitívne vyhliadky, ktoré sa celkom určite prejavia aj na vývoji kartových transakcií na Slovensku.

Podľa odhadov PAS možno po zavedení regulácie na Slovensku očakávať pokles počtu platobných kariet i bezhotovostných kartových transakcií. Objem výberov z bankomatov by v prípade regulácie rástol veľmi mierne a s postupom času by sa spomalil. Pri skúmaní podielu bezhotovostných platobných transakcií na celkovom objeme kartových transakcií autori analýzy zistili, že neregulované prostredie by motivovalo spotrebiteľov viac platiť kartami a menej vyberať hotovosť z bankomatov. Zavedenie regulácie by malo presne opačný efekt, čo by viedlo k tomu, že pozícia platobnej karty ako nástroja na výber hotovosti by sa posilnila a jej pozícia ako platobného nástroja by sa naopak oslabila.

„Súčasný systém platobných služieb funguje efektívne a je výsledkom prirodzeného pôsobenia trhových síl – ponuky a dopytu. Umelé regulačné zásahy a direktívne znižovanie, harmonizácia alebo rušenie poplatkov povedú k narušeniu hospodárskej súťaže a rovnakých podmienok na trhu a výpadku príjmov na strane bánk. To sa prejaví na znížení motivácie k inováciám, znížení bezpečnosti a následne na oslabení boja proti podvodom a sivej ekonomike a slabšom výbere daní. Ako potvrdila aj naša analýza, všetky tieto faktory výrazne vplývajú na podnikateľské prostredie, ktorého kvalita je jednou z hlavných hodnôt a priorít PAS,“ dodal na záver Róbert Kičina.

Kompletné znenie Analýzy dopadov zavedenia regulácie mnohostranných výmenných poplatkov na ekonomické subjekty v SR bude zverejnené 12. augusta 2013.

Mohlo by vás zaujímať