Ani po ôsmich rokoch sa žiaľ nezastavil prepad hodnotenia podnikateľského prostredia.

Pôvodne sme informovali, že došlo k miernemu zvýšeniu IPP za 2. polrok 2018. Nakoľko sa nám tento výsledok nepozdával, prekontrolovali sme všetky výpočty a zistili sme chybu, a to v tom, že sme porovnali 2. polrok nie s 2.Q 2018 ale s 1.Q 2018. Preto vyšlo mierne zvýšenie.

Pravda je taká, že Podnikatelia hodnotili druhý polrok 2018 menej negatívne ako 2.Q 2018, čo v konečnom výsledku znamená mierny pokles hodnoty IPP z 44,73 b na 43,67 b, t.z. zhoršenie o 1,06 bodu.

Ide o zhoršenie o -2,36% oproti predchádzajúcemu štvrťroku (-2,55%) a index tak klesá, hoc miernejšie ako naposledy.

Stav podnikateľského prostredia nie je uspokojivý, práve naopak, v roku 2018 dosahuje len 43,67% úrovne z roku 2010, inými slovami za posledných 8 rokov sa podľa podnikateľov kvalita podnikateľského prostredia rapídne zhoršila.

Podnikatelia za top bariéru v podnikaní označili efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci (-6,77%), byrokraciu (-6,73%), uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom (-6,55%) a zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov (-6,00%). Ide v zásade o rovnaké bariéry ako posledných niekoľko rokov, len v inom poradí.

V druhom polroku 2018 hodnotili podnikatelia kvalitu a dostupnosť výrobných vstupov, pracovnej sily(-4,23%) o 1,46% lepšie ako v predchádzajúcom období (-5,69%). Prekvapením bolo kladné hodnotenie funkčnosti štátnych inštitúcií (kataster, daňové úrady,…), ktoré dostalo kladné hodnotenie (0,91%). Naposledy podnikatelia hodnotili túto oblasť
kladne v 1Q 2017. Je možné, že ide o odraz fungovania anti-byrokratického zákona. Najvýznamnejšie z oblastí mimo podnikateľov samotných bola hodnotená oblasť prístupu k finančným zdrojom (úvery, kapitálový trh, …) (0,95%).

Pozn.: Čím dlhší pruh napravo od nulovej osi, tým vyššia spokojnosť podnikateľov s vývojom sledovaného parametra podnikateľského prostredia v danom polroku a naopak. Dáta ku grafu nájdete tu.

IPP dosiahol úroveň 43,67 bodu a oproti predchádzajúcemu štvrťroku klesol o 1,06 bodu.

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že podnikatelia vedia oceniť opatrenia štátu, ktoré zlepšujú podnikateľské prostredie. Problémom je, že za posledné roky nie je veľmi čo oceňovať. Spôsob akým sa prijímajú zákony v tomto volebnom období v NRSR pripomína všetko len nie odbornú a serióznu normotvorbu.

Jeden z respondentov uviedol v komentári: Neustále nariaďovanie ďalších povinností štátom, podnikateľom znižuje možnosť si riadne robiť svoju prácu, dosahovať zisk a tým aj platiť na daniach viac.

Podnikatelia sa taktiež sťažujú na neúnosnú administratívu pri vypĺňaní výkazov pre rôzne štátne orgány, nakoľko ide o výraznú ekonomickú záťaž, najmä pre malé a stredné podniky. Žiadajú aj v tomto smere spoluprácu úradov medzi sebou, ktoré predmetnými dátami disponujú, aby tak došlo k odbremeneniu podnikateľov zbytočnej byrokracie.

Hodnotenie zákonov za 2. polrok 2018

Z právnych úprav sa podnikatelia domnievajú, že podnikateľské prostredie najviac poškodí novela zákona o podpore v cestovom ruchu (-32,83 bodu na škále od -300 do 300 bodov), ktorý zavádza príplatky za rekreáciu v SR pre zamestnancov od zamestnávateľov zamestnávajúcich nad 50 zamestnancov.

Na druhej strane ocenili novelu zákona o verejnom obstarávaní (10,44 bodu) od ktorého si sľubujú zrýchlenie verejného obstarávania. Podobne pozitívne hodnotili novela zákona o katastra nehnuteľností, ktorý má priniesť zefektívnenie činnosti katastra nehnuteľností. Pozitívne ocenili aj navrhované zmeny v policajnom zbore.

Pozn.: Podnikatelia v prieskume vyjadrujú mieru súhlasu s vybranými zákonmi, ktoré schválil parlament v sledovanom období, na škále od -3 (absolútny nesúhlas) do +3 (absolútny súhlas) a následne hodnotia dôležitosť zákonov pre podnikateľské prostredie na škále od 0 (nedôležitý) do 100 (strategicky dôležitý). Výsledný rating zákonov vzniká vynásobením miery súhlasu a dôležitosti.

Poznámky k metodológii Indexu podnikateľského prostredia: Základným obdobím na výpočet IPP bol 1. júl 2001. Respondenti prvý raz hodnotili názor na stav podnikateľského prostredia za tretí štvrťrok 2001. Index začínal na referenčnej hodnote 100. V súčasnosti PAS publikuje v poradí už 67. hodnotu indexu IPP, ktorá zachytáva jeho zmeny v druhom polroku 2018, čo predstavuje horizont viac ako 17 rokov. Mapovanie podnikateľského prostredia dáva odpoveď tvorcom hospodárskej politiky, kde je ich snaha pozitívna a kde je vhodné prijať zásadné opatrenia na zlepšenie.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

Mohlo by vás zaujímať