DESATORO POŽIADAVIEK PODNIKATEĽOV na politické strany – voľby 2020

Návrhy opatrení zo strany Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), ktorými môžu politici zlepšiť podmienky v ekonomike a spoločnosti od roku 2020

1.ZLEPŠIŤ VZDELÁVANIE: Prispôsobiť vzdelávací obsah a formu výučby, výchovu, vzdelávanie a odmeňovanie pedagógov, ako aj hodnotenie výsledkov vzdelávania potrebám reálneho života. Zaviesť možnosť vyberať poplatky za vysokoškolské štúdium a široko koncipovaný štipendijný program. Zaviesť hodnotenie kvality škôl, a to aj podľa uplatnenia absolventov na trhu práce, najmä podľa výšky dosahovaných platov a absolventskej miery nezamestnanosti a výsledky zohľadniť pri nastavovaní motivačných bonusov pre školy. Podporiť občianske vzdelávanie s cieľom znížiť riziko šírenia extrémizmu a proti demokratických postojov.

2.OČISŤOVAŤ VEREJNÝ ŽIVOT: Prijať zásadnú reformu práce prokuratúry, riadenia a práce polície, posilniť nezávislosť Úradu inšpekčnej služby, ktorý vyšetruje trestné činy polície a ostatných ozbrojených zborov. Zaviesť aspoň 2-ročný zákaz pri prechode z vrcholovej politiky do čelných pozícií nezávislých verejných orgánov, vrátane prokuratúry, silových zložiek alebo justície. Preniesť odhodlanie uplatniť vládu zákona zo slovnej roviny do reality.

3.ZNÍŽIŤ DANE A ODVODY Z PRÁCE: Zaviesť rovnú daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Výpadky v príjmoch verejných financií kryť zlepšeným výberom daní, zrušením daňových výnimiek, obmedzením investičných stimulov len na okresy s najvyššou mierou nezamestnanosti, prípadne zvýšením majetkových a environmentálnych daní.

4.ODBÚRAŤ BYROKRACIU V PODNIKANÍ: Prijať pružnejší zákonník práce, ktorý upraví potrebný minimálny štandard a prinesie viac slobody a priestoru na priamu dohodu medzi zamestnancom a zamestnávateľom.  Vykonať analýzu povinností, práv a povoľovacích procedúr vzťahujúcich sa na podnikanie a na základe analýzy zrušiť nepotrebné regulácie a zefektívniť tie potrebné.

5.UĽAHČIŤ PODNIKANIE: Realizovať opatrenia potrebné na zásadné zlepšenie postavenia Slovenska v medzinárodných rebríčkoch Doing Business Svetovej banky a Svetového ekonomického fóra. Pri novej legislatíve vyčísľovať dopady na podnikateľské prostredie a prehľadne s dostatočným predstihom o nich informovať podnikateľov spôsobom zrozumiteľným pre bežného človeka. V prípade negatívnych dopadov automaticky odložiť účinnosť zákona aspoň o šesť mesiacov od schválenia v parlamente, aby podnikatelia mali čas sa na zmeny pripraviť. Zaviesť povinnosť, aby všetky návrhy zákonov, vrátane poslaneckých, prešli odborným pripomienkovým konaním.

6. OZDRAVIŤ VEREJNÉ FINANCIE: Znížiť verejný dlh výrazne pod prvú hranicu dlhovej brzdy a vyrovnať štrukturálnu bilanciu verejných financií. Zabezpečiť dlhodobú stabilitu verejných financií najmä reformou dôchodkového systému a zdravotníctva. V zdravotníctve zaviesť transparentnú regulovanú spoluúčasť za vybrané výkony s ochrannými stropmi pre chudobných ľudí, reprofilovať nemocnice podľa kritérií kvality a skúseností, znížiť neefektívne výdavky najmä na lieky, zdravotné pomôcky a nadbytočné zdravotné výkony.

7.SLEDOVAŤ A ZVYŠOVAŤ EFEKTÍVNOSŤ VEREJNÉHO SEKTORA: Systematicky merať kvalitu a efektívnosť verejných služieb, výdavkov, politík, projektov aj regulácií. Podporovať len tie činnosti, ktoré prinášajú najvyššiu hodnotu za peniaze. Výsledky hodnotenia zverejňovať pred uskutočnením rozhodnutí (ex ante) aj následne (ex post). Dlhšie trvajúce výdavky, regulácie a politiky schvaľovať s obmedzenou dobou platnosti a ich pokračovanie podmieniť preukázaným dosahovaním výsledkov.

8.ZVYŠOVAŤ TRANSPARENTNOSŤ: Zaviesť transparentné výberové konania s verejným vypočutím do čelných pozícií verejných orgánov a štátnych firiem. Všetky dáta vytvorené verejným sektorom, s výnimkou citlivých z hľadiska bezpečnosti alebo ochrany súkromia, zverejňovať v strojovo čitateľnom tvare na webe. Rozšíriť pôsobnosť zákona o slobodnom prístupe k informáciám aj na štátne, župné a mestské firmy, zaviesť povinné zverejňovanie hlasovaní poslancov ako aj zápisníc z komisií a rokovaní zastupiteľstiev miest a žúp, sfunkčniť zverejňovanie súdnych rozsudkov.

9.PODPOROVAŤ HOSPODÁRSKU SÚŤAŽ: Vytvárať podmienky pre efektívnu súťaž vo všetkých odvetviach hospodárstva a to najmä zabezpečením nezávislosti a odbornosti regulačných orgánov, pokračovaním v privatizácii podnikov s majetkovým podielom štátu (napr. distribučné energetické podniky, Slovenská pošta, Tipos, teplárne, autobusové spoločnosti), znižovaním bariér pre vstup do tzv. regulovaných povolaní a preverovaním súťažných podmienok vo verejných obstarávaniach s nízkym počtom uchádzačov. Eurofondy investovať prioritne do infra-štruktúrnych projektov (cesty, železnice, verejné budovy), ktoré znížia investičný deficit v tejto oblasti.

10.OTVÁRAŤ SPOLOČNÝ TRH EÚ: Podporovať voľný pohyb tovarov a služieb, kapitálu aj pracovných síl v EÚ. Podporovať slobodný obchod vo svete. Aktívne sa zasadzovať najmä za budovanie jednotného trhu služieb, kde stále existujú najväčšie bariéry vzájomného obchodu. Podporiť užšiu spoluprácu členov EÚ s cieľom posilniť hospodárstvo, spolupatričnosť, bezpečnosť a ochranu vonkajších hraníc. Podporovať reformy v krajinách Eurozóny s cieľom posilniť zdravé verejné financie a stabilitu spoločnej meny.

 

Mohlo by vás zaujímať